sábado, 16 de enero de 2016

1 Tècnic Mitjà adjunt d’intervenció i gestió de recursos públics, de l’Excm. Ajuntament de Ses Salines (Mallorca-Illes Balears)

Es convoca concurs per a la selecció en règim d’interinitat d’una plaça de tècnic mitjà adjunt intervenció i gestió de recursos públics, escala d’administració especial, subescala tècnica, grau mitjà.
A continuació es transcriuen les bases que regiran la present convocatòria, que han estat aprovades per Decret de Batlia en data 26 de novembre de 2015.
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. L’objecte de les presents bases és la regulació del procediment de selecció per a la provisió en règim d’interinitat de la plaça vacant de Tècnic Mitjà adjunt d’intervenció i gestió de recursos públics.
La Batlia de l’Excm. Ajuntament de Ses Salines procedeix a convocar les presents bases selectives. La interinitat es crearà i extingirà per les causes previstes en l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Les funcions de la plaça són:
- Organitzar, supervisar i distribuir entre el personal que integra el departament de comptabilitat les tasques, tant ordinàries com a puntuals corresponents a funcions pròpies d’intervenció, segons instruccions de Secretaria-Intervenció. Entre elles es trova:
- Comptabilització del pressupost general i les seves modificacions
- Comptabilització autoritzacions i disposicions de despeses
- Comptabilització de retencions de crèdits
- Tramitació dels expedients de modificació de crèdits
- Control i seguiment dels projectes de despeses
- Control de conceptes extra-pressupostaris
- Complimentar estadístiques, plataformes i informes a institucions
- Liquidacions i declaracions a l’Agència Tributària
- Previsions de tresoreria i pla de pagaments
- Conciliacions bancàries
- Actes d’arqueig
- Pagament material de les obligacions
- Responsable de la recaptació municipal
- Providències de constrenyiment
- Ajornaments i fraccionaments de pagaments
- Comptabilització d’ingressos d’exercici corrent
- Comptabilització d’ingressos d’exercicis tancats
- Preparació dels expedients de competència de la Intervenció.
- Seguiment de l’execució del pressupost de despeses i ingresos.
- Col·laboració en la creació d’una oficina de recaptació
- Qualsevol altra funció de caràcter anàleg, pròpies del grup i nivell del lloc de treball, assignades de forma puntual o ordinària per la Secretaria-Intervenció.
 
2.- PUBLICACIÓ. Les presents Bases Específiques de la selecció, així com la corresponent convocatòria es publicarà en el BOIB, tauler d’anuncis de l’Ajuntament i pàgina web.
3.- PROCEDIMENT SELECTIU. El procediment de selecció serà el concurs de mèrits.
4.- REQUISITS DELS ASPIRANTS. Per ser admesos a aquesta convocatòria, els aspirants hauran de complir, en la data d’acabament del termini de presentació d’instàncies, els requisits següents:
a. Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
b. Haver complit setze anys i no excedir, si s’escau, l’edat màxima de jubilació forçosa.
c. Estar en possessió de la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
d. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics per resolució judicial o per a l’accés a l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
e. No trobar-se en cap dels supòsits d’incapacitat, establerts en la legislació vigent.
f. Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents, o en condició d’obtenir-ho en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds: Llicenciat en dret, Llicenciat en ciències polítiques i de l’administració, Llicenciat en sociologia, Llicenciat en administració i direcció d’empreses, Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials, Diplomat en empresarials, Llicenciat en ciències actuarials i financeres i/o equivalent, o el títol de grau corresponent.
g. Coneixement de la llengua catalana corresponent al nivell B2, acreditat mitjançant certificat, diploma, títol o equivalent expedit per l’òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears o de l’Escola Balear d’Administració Pública.
El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en aquest procés selectiu s’ha de produir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la presa de possessió com persona funcionària interina.
5.- SOL·LICITUDS. 5.1.- Les instàncies per participar en el procés selectiu s’ajustaran al model que figura en l’annex 1 de les presents bases, dirigit al Sr. Batle de l’Ajuntament de Ses Salines, i es presentaran en el registre general d’aquest Ajuntament o en qualsevol de les formes previstes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
5.2.- Les persones aspirants adjuntaran a la instància presentada, en la qual hauran de fer constar expressament que compleixen totes les condicions exigides a la base 4, la documentació següent:
a.- Fotocòpia del DNI de l’aspirant.
b.- Còpia compulsada del títol acadèmic de la persona aspirant, d’acord amb el punt f) de la base 4.
c.- Documentació acreditativa del nivell de coneixement de llengua catalana exigit.
d.- Curriculum uitae, al que s’adjuntaran els documents acreditatius dels mèrits a tenir en compte d’acord amb els subapartats de la base 8, havent d’enumerar-los a la sol·licitud. Els documents hauran de ser originals o còpies compulsades. No s’admetrà cap document referit a mèrits una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies. El tribunal podrà sol·licitar aclariments respecte a la documentació que ofereixi dubtes, sense que es permeti presentar nova documentació per esmenar el defecte d’acreditació.
e.- Drets d'examen (inclou compulses de documents requerits per l'Administració): 20.- €
5.3.- El termini de presentació d’instàncies serà de 15 dies naturals explicats a partir de l’endemà a la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB.{del 17 de gener a l' 1* de febrer de 2016, a.i. } Els successius anuncis es publicaran en el tauler d’anuncis i pàgina web de l’Ajuntament.
5.4.- Si alguna de les sol·licituds té algun defecte esmenable, es requerirà a l’interessat perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la falta o, si escau, acompanyi els documents preceptius, indicant-li que, si així no ho fes, se li tindrà per desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució que es dictarà a aquest efecte, de conformitat amb l’establert en l’art. 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, ja citada.   www.ajsessalines.net

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia