lunes, 11 de enero de 2016

borsa de treball de Treballador/a familiar . Ajuntament de Capdepera (Mallorca-Illes Balears)

PRIMERA.- Objecte de la convocatòria1. L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'una borsa de treball de Treballador/a familiar amb caràcter laboral temporal, per cobrir les places vacants, necessitats o substitucions a la plantilla d'aquest Ajuntament.
Les bases que es detallen a continuació s'han de regir conforme amb els termes establerts a la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'ocupació Pública; la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears; la Llei 30/1984, de 2 d'agost; el Reial Decret 364/1995, de 10 de març; l'Estat dels Treballadors i resta de normativa laboral aplicable vigent.
2. El procediment de selecció dels aspirants s'efectuarà mitjançant convocatòria pública, que consistirà en la valoració dels mèrits que es detallen a l'annex I d'aquesta convocatòria, així com en la realització d'una prova escrita i una entrevista personal.
3. L'ordre de prelació de la borsa de treball restarà determinat per la qualificació obtinguda al procés selectiu. En el cas que es produeixin empats, aquests es resoldran atenent successivament els criteris següents:
  • Primera: Majors de 45 anys
  • Segona: Major puntuació obtinguda quant a cursos de formació.
SEGONA.- Funcions de la plaça
- Col·laborar en la planificació i coordinació dels casos assistencials amb l'equip de professionals, identificant les necessitats de la persona assistida, garantint-ne la cobertura en l'àmbit físic, psíquic i social i en aspectes concrets, com ara alimentació, higiene, sanitaris i administratius. Les funcions específiques aniran relacionades amb:
  • Intervencions de caràcter preventives
  • Intervencions de caràcter assistencial
  • Intervencions de caràcter educatiu
  • Intervencions de caràcter rehabilitador
  • Intervencions de suport psicosocial
  • Intervencions de caràcter domèstic
  • Intervencions d’atenció a persones amb manca d’autonomia personal, amb dificultats de desenvolupament o amb problemes familiars especials.
- Col·laborar i donar suport als Serveis Socials, pel que fa a les seves funcions, supòsits i feines del departament dins l'àmbit de les funcions de l'oferta laboral de la borsa objecte de la present.
TERCERA.- Requisits dels aspirants
Per ser admeses al procés selectiu, les persones interessades, en la data de finalització del termini d'admissió de sol·licituds, han de reunir els següents requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici d'allò establert a l'article 57 de la Llei 7/2007.
b) Tenir 18 anys complits i, en tot cas, no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa, el dia en què finalitzi el termini d'admissió de sol·licituds.
c) Estar en possessió de la titulació de Graduat Escolar o equivalent, a més del títol d’auxiliar d’Ajuda a domicili o Treballador Familiar que hagin acreditat 445 hores de formació (segons l'article 15.5 de l’Ordre de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears de 2 d’octubre de 2000, modificada per l’ordre de 18 de setembre de 2001, que regula la prestació del servei d’ajuda a domicili en la CAIB) o el Certificat de Qualificació Professional d’atenció sociosanitària a persones dependents en el domicili o el títol de Tècnic en Atenció sociosanitària (Formació Professional de Grau Mig).
d) No haver estat separat del servei de cap de les administracions públiques mitjançant expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat, per sentència ferma, per a l’exercici de funcions públiques. Igualment, si es tracta d'aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, en el seu estat, l'accés a la funció pública, d'acord amb el que disposa la lletra (a) d'aquesta base.
e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica amb l’exercici de les funcions del cos, l'escala o l'especialitat en què s'inclouen les places ofertes.
f) Currículum vitae: s'han de presentar les titulacions i/o certificacions efectivament presentades dels mèrits a valorar, en forma d'original o fotocòpia acarada. Els mèrits es podran acarar en el moment del registre de la sol·licitud, si s'aporten fotocòpies dels originals.
g) Acreditar els coneixements de la llengua catalana corresponents al nivell B2. Aquesta acreditació es pot realitzar mitjançant:
* Certificat o document lliurat per l'EBAP o la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears o qualsevol dels certificats o documents considerats equivalents per l'Administració, d'acord amb la normativa vigent.
QUARTA.- Sol·licituds
1. Les persones interessades a participar en el concurs han de presentar una sol·licitud (model ANNEX II de les presents bases) per a la borsa convocada mitjançant les aquestes bases.
2. Les sol·licituds s'han de presentar al registre de l'Ajuntament de Capdepera o conforme disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La sol·licitud s'ha de registrar i la documentació que s'hi adjunti ha d'anar segellada.
3. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria al Bulletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).{del 10 al 19 de gener de 2016, a.i.} La llista provisional d'admesos i exclosos, juntament amb la puntuació obtinguda a la baremació dels mèrits, es publicarà a la pàgina web municipal (www.ajcapdepera.net) i al tauler municipal d'anuncis.
4. Juntament amb la sol·licitud, emplenada adequadament, les persones interessades han d'adjuntar:
a) Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat (DNI) o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat.
b) Original o fotocòpia acarada dels requisits exigits a la base 3 de les presents.
c) Currículum vitae actualitzat.
d) Original o fotocòpia acarada dels mèrits al·legats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia