miércoles, 20 de enero de 2016

1 plaça d'auxiliar de ràdio municipal. Ajuntament de Bellvei (Tarragona)

Per acord de Junta de Govern Local de data 8/10/2015 s'aprovaren les bases i la convocatòria per a cobrir una plaça d'auxiliar de Ràdio Municipal en règim laboral temporal a temps parcial, mitjançant concurs.
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 272, de data 24/11/2015, apareixen íntegrament publicades les bases de la convocatòria per a la provisió de la citada plaça i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7008 de data 30/11/2015; el seu extracte.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la última publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 21 de gener al 9 de febrer de 2016, a.i.} o al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb les bases, es publicaran en el Taulell d'Edictes de l'Ajuntament i al web municipal.
--------------
ANNEX: EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA.
- Les Bases de la convocatòria són les publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona nº 272 de 24/11/2015.
...
- Els mèrits a valorar seran el que es determinen a la base setena – A) Valoració de mèrits-
- Les proves seran les que s'indiquen a la base setena – B) Proves de la fase de concurs-.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia