viernes, 21 de abril de 2017

1 plaça de tècnic mitjà de Recursos Humans (A2) i 1 tècnic mitjà de Serveis (A2) del personal laboral fix. Ajuntament de les Franqueses del Vallès (Barcelona)

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de març de 2017, va aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el concurs oposició lliure per a la selecció de dues places: 1 Tècnic mitjà de recursos humans i 1 Tècnic mitjà de serveis, vacants a la plantilla del personal laboral fix de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria en el BOPB, en el DOGC {del 22 d'abril a l' 11 de maig de 2017, a.i.}o extracte en el BOE, tenint en compte en quin d'aquests tres mitjans tingui lloc la darrera aparició de l'edicte.
El text de les esmentades bases es transcriu, íntegrament i de forma literal, a continuación:
“BASES REGULADORES PER A LA CONVOCATORIA PER CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A LA SELECCIÓ DE DUES PLACES: (1) TECNIC MITJÀ DE RECURSOS HUMANS I (1) TECNIC MITJÀ DE SERVEIS, DEL GRUP A, SUBGRUP A2, VACANTS A LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL FIX DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÉS.
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte de la convocatòria la selecció mitjançant el sistema d'accés de concurs-oposició lliure d'una (1) plaça de Tècnic Mitjà Recursos Humans, i (1) plaça de Tècnic mitjà de serveis, enquadrades al grup A, subgrup A2 vacants a la plantilla de personal laboral fix d'aquest ajuntament i incloses a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2017, amb les corresponents retribucions establertes a la vigent Relació de Llocs de Treball.
2.- CONDICIONS I REQUISITS DELS ASPIRANTS.
Els aspirants han de complir els requisits i les condicions següents:
a) Ser ciutadà espanyol, d'acord amb les lleis vigents, o bé:
- Ser ciutadà d'un Estat membre de la Unió Europea.
- Ser cònjuge d'un ciutadà d'un Estat membre de la Unió Europea sempre que no es trobi separat de dret.
- Ser descendent o descendent del cònjuge d'un ciutadà d'un Estat de la Unió Europea, si no hi ha separació de dret, menors de 21 anys o més grans que visquin a expenses seves.
- Trobar-se inclòs en l'àmbit d'aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya en els que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.
b) Haver complert 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació.
c) Estar en possessió de la Diplomatura o grau en dret, ciències polítiques, relacions laborals, graduat social o qualsevol altra equiparada com a equivalent en el cas de tècnic mitjà en Recursos Humans, i estar en possessió del títol d'enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o equivalents en el cas de tècnic mitjà de Serveis. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà de presentar la credencial que n'acrediti la corresponent homologació.
d) Conèixer les dues llengües oficials a Catalunya (català i castellà):
Les persones candidates han de lliurar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents següents:
1) Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després del 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic en la forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
2) Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del nivell C de català de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.
També estan exemptes de fer la prova de català les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.
L'acreditació documental a l'efecte de l'exempció també es pot fer fins abans de l'hora assenyalada per a l'inici de la prova de coneixements de llengua catalana, aportant davant l'òrgan qualificador l'original i una fotocòpia de la documentació esmentada.
Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana amb caràcter obligatori, per considerar que el candidat compleix el requisit de coneixement de català, la qual es qualificarà d'apte/a o no apte/a.
Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de demostrar coneixements de nivell superior de castellà. En cas de no acreditar-ho documentalment s'haurà de superar una prova.
e) Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les funcions atribuïdes al lloc de treball. Les persones amb discapacitat seran admeses a la realització de les proves sense necessitat d'acreditar les seves condicions psíquiques, físiques i sensorials abans del seu començament, sens perjudici que, superat el procés selectiu, en presentar la documentació hagin d'acreditar, igual que la resta d'aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs que es convoquen i prestar el servei públic corresponent.
f) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública. Els aspirants la nacionalitat dels quals no sigui l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no trobar-se sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, en el seu estat, l'accés a la funció pública.
g) No trobar-se afectat per causa d'incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d' Incompatibilitats del personal al servei de les administracions publiques.
3.- PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES. Les persones que desitgin prendre part en el concurs-oposició lliure han de sol·licitar-ho mitjançant instància dirigida a l'alcalde i podrà presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament, i en ella hauran de manifestar els interessats que reuneixen les condicions exigides a la convocatòria i acreditar tots els requisits. També es podran presentar dins el mateix termini en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
El termini de presentació d'instàncies, finalitzarà als vint dies naturals següents a comptar a partir de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria en el BOPB, en el DOGC {del 22 de maig a l' 11 de maig de 2017, a.i.} o en el BOE, tenint en compte en quin d'aquests tres mitjans tingui lloc la darrera aparició de l'edicte. Només a efectes informatius, es donarà publicitat de la convocatòria mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament. www.lesfranqueses.cat
A la instància s'haurà d'adjuntar:
1. Curriculum vitae.
2. Informe de vida laboral.
3. Fotocòpia del DNI i d'aquells documents acreditatius dels requisits específics previstos a la base 2.
4. Fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits al·legats i que es valoraran de conformitat amb la base 7.2.
5. Justificant d'haver abonat els drets d'examen.
Amb la formalització i presentació de la instància els aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.
Amb la presentació de la instància, els aspirants manifesten que accepten aquestes bases i que compleixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides a la data d'acabament del termini per a la presentació d'instàncies.
Si alguna de les instàncies té qualsevol defecte reparable, es requerirà a l'interessat perquè en el termini màxim de deu dies esmeni la deficiència o acompanyi els documents preceptius amb l'advertiment que si no ho fa així es procedirà, sense més tràmits, a l'arxiu de la instància.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia