domingo, 18 de septiembre de 2016

1 Arquitecte/a (A1), Ajuntament de Sant Pere de Ribes (Barcelona)

1) OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte de la present convocatòria de selecció de personal crear una borsa de treball i poder seleccionar un/a arquitecte/a per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament per concurs oposició, de personal laboral/funcionari temporal.
PLAÇA: Arquitecte
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A1
A) REQUISITS ESPECÍFICS:
1. Ciutadania: Tenir un mínim de 16 anys i ser ciutadà espanyol; ciutadà d'un dels estats membres de la unió europea; ciutadà de Noruega, Islàndia i Liechtenstein (països membres de l'associació europea de lliure comerç). Així com els cònjuges dels ciutadans espanyols o dels ciutadans de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, així com els seus descendents directes i els seus cònjuges si són menors de 21 anys o més gran d'aquesta edat i viuen a càrrec dels seus pares.
2. Titulació: Llicenciatura en arquitectura o Grau en arquitectura.
3. Coneixement de la llengua catalana: Nivell C de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.
Les persones candidates han de lliurar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents següents:
Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de la llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després del 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic en la forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixement de la llengua catalana de nivell C (nivell de suficiència de català) de la Secretaria de política Lingüística, o equivalent.
Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell C, nivell de suficiència de català, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apta o no apta.
També estan exemptes de fer la prova de català les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.
L'acreditació documental a l'efecte de l'exempció també es pot fer fins abans de l'hora assenyalada per a l'inici de la prova de coneixements de la llengua catalana, aportant davant el tribunal l'original i una fotocòpia de la documentació esmentada.
2)PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES. La presentació d'instàncies es realitzarà en el Registre General d'aquest Ajuntament o de conformitat amb l'Art. 38 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), tindrà un termini de deu dies naturals a partir del dia següent de la publicació al DOGC.{del 17 al 26 de setembre de 2016, a.i.} Les bases també es publicaran al BOP integres.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia