lunes, 19 de septiembre de 2016

borsa de treball de TAG.( Tècnic/a d’Administració General), Ajuntament de Pedreguer

Es convoca, per aquest Ajuntament, concurs per la creació d'una borsa de treball, de les places de TAG.
La selecció s'efectuarà d'acord amb les següents: 
B A S E S 
1.- OBJECTE: creació d'una borsa de treball per a cobrir vacants temporals de places de Tècnic/a d’Administració General, d'acord amb l'establert als arts. 16 de la Llei 10/2010 i Ordre 1461/2002.  Amb la relació d’aspirants que obtinguen un mínim de 3 punts, es formarà la borsa de treball, de major a menor puntuació, per a cobrir vacants temporals.  La borsa de treball no tindrà torn rotatiu, tenint sempre preferència el de major puntuació.
2.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS: Per a prendre part en el concurs de selecció es requereix reunir les següents condicions:   
- Nacionalitat espanyola o de qualsevol estat en el que siga d’aplicació les condicions de l’art. 57 de la llei 7/07.
- Haver fet 16 anys, sense excedir dels 65.
- Posseir el títol de llicenciat en Dret, Econòmiques, Empresarials o Administració i Direcció d’empreses.
- Estar en possessió del certificat expedit per la Junta Qualificadora de coneixement Elemental de Valencià.
- No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l’exercici de les funcions pròpies del càrrec.
- No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració Pública, en els termes de l’art. 56 de la llei 7/07. 
3.- INSTÀNCIES: Les instàncies sol·licitant prendre part en el concurs es dirigiran al Sr. Alcalde. Es presentaran al Registre General de l'Ajuntament en hores d'oficina (de 8 a 14 hores). El termini de presentació d'instàncies és de 20 dies naturals comptats a partir del següent a la publicació d’este anunci al BOP.{del 20 de setembre al 10*/ d'octubre de 2016, a.i.} S'acompanyarà resguard acreditatiu d'haver ingressat a la Dipositària, la quantitat de 20€ en concepte de drets a participar en el concurs.
Els aspirants manifestaran en la instància que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base segona, fotocopia compulsada del certificat expedit per la Junta Qualificadora de coneixement de Valencià i fotocopies compulsades de la documentació acreditativa dels mèrits a valorar.  

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia