jueves, 29 de septiembre de 2016

subvencions destinades a accions, programes i materials educatius desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana. bases reguladores

Article 1. Objecte . És objecte d’aquesta ordre aprovar les bases reguladores de les subvencions destinades a accions, programes i materials educatius desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, que es contenen en el seu annex únic.
Article 2. Concurrència competitiva
Disposicions addicionals
Primera. Habilitació
Segona. Clàusula de no despesa
Disposició final
Primera. Entrada en vigor
Annex únic. Bases reguladores de les subvencions destinades a accions, programes i materials educatius desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la comunitat valenciana.
Primera. Objecte . Aquestes bases tenen per objecte regular, en règim de concurrència competitiva, les subvencions dirigides a accions, programes i materials educatius desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.
Els objectius específics als quals hauran d’adequar-se les accions, materials i programes així com el seu àmbit educatiu d’actuació vindrà delimitat per cadascuna de les convocatòries.
Segona. Requisits per a obtindre la condició de beneficiari i condicions de participació . 1. Podran sol·licitar les subvencions objecte de regulació d’aquesta ordre les entitats privades sense ànim de lucre que tinguen entre els seus fins la realització d’actuacions educatives dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i que complisquen els requisits següents:
a) ...
Tercera. Forma d’acreditar els requisits per a obtindre la condició de beneficiari
Quarta. Òrgans competents per a la tramitació
Cinquena. Òrgan competent per a la resolució
Sisena. Procediment de concessió de les subvencions
Setena. Sol·licituds
Huitena. Esmena de sol·licituds
Novena. Ordenació i instrucció
Deu. Resolució provisional i definitiva
Onze. Termini de resolució del procediment
Dotze. Característiques generals de les accions, programes i materials
Tretze. Redacció de les accions, programes i materials.
Catorze. Criteris de valoració de les accions, programes i materials
Quinze. Criteris per a determinar la quantia individual de la subvenció econòmica
Setze. Pagament de la subvenció econòmica concedida
Dèsset. Despeses subvencionables
Díhuit. Percepció de les subvencions
Dènou. Compatibilitat amb altres subvencions
Vint. Subcontractació de les activitats subvencionades
Vint-i-una. Pèrdua o minoració de la subvenció
Vint-i-dos. Reintegrament de la subvenció
Vint-i-tres. Règim sancionador
Vint-i-quatre. Pla de control

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia