sábado, 24 de septiembre de 2016

49 places de bomber-conductor, (C1). Bases. Consorci Provincial de Bombers de València

Base primera. Objecte, naturalesa i sistema selectiu . 1. Objecte És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la cobertura de places de bomber/a conductor/a, vacants en la plantilla del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València.
Aquestes places es troben incloses en les Ofertes d’Ocupació Pública d’aquest Consorci, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2015 i a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016, aprovades respectivament per mitjà del Decret 1155, de 10 de desembre del 2015, i del Decret 247, de 6 d’abril del 2016. Al nombre total de places convocades podran addicionar-se, per mitjà de Decret de la Presidència, les vacants que es produïsquen fins que concloga el procés selectiu, prèvia inclusió d’aquestes en l’Oferta d’Ocupació Pública corresponent. Les places que s’addicionen s’acumularan al torn corresponent, i l’Òrgan Tècnic de Selecció podrà declarar que han superat el procés de concurs del torn de mobilitat un nombre superior al de places incloses en el referit torn, als únics efectes que s’aprove nova Oferta d’Ocupació Pública. Aquesta addició es realitzarà fins i tot si el personal que haguera participat en el torn de mobilitat ja haguera pres possessió dels seus respectius llocs.
2. Naturalesa i característiques de les places Les dites places estan incloses en la Plantilla de personal funcionari de carrera d’aquest Consorci, pertanyent a l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Servei d’Extinció d’Incendis i Categoria de Bomber/a, corresponent a l’Escala Bàsica i al Grup de Titulació C, Subgrup C1 segons el que disposa la Llei 7/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat Valenciana dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana (Llei 7/2011 dels SPEIS).
3. Sistema selectiu El sistema selectiu que s’utilitzarà per a la cobertura de les places de Bomber/a Conductor/a vacants serà, conforme a l’article 28 de la Llei 7/2011 dels SPEIS: Concurs-oposició per al torn lliure, seguit de Curs Selectiu de caràcter eliminatori. Concurs per al torn de mobilitat, precedit de reconeixement mèdic eliminatori.
El torn de mobilitat es realitzarà en primer lloc, i les places no cobertes per aquest torn incrementaran el nombre de les places del torn lliure. En tot cas, la presa de possessió del personal que accedisca pel torn de mobilitat serà previ a la finalització de la fase d’oposició del torn lliure.
4. Publicitat Les presents bases i la corresponent convocatòria es publicaran de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i un extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el Boletín Oficial del Estado. En aquests extractes, s’indicarà que les resolucions d’aprovació de les llistes de persones admeses i excloses, nomenament dels que integren l’Òrgan Tècnic de Selecció i data, hora i lloc de celebració del primer exercici de la fase d’oposició, en el torn lliure, i de celebració de la prova de reconeixement mèdic, en el torn de mobilitat, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, s’indicarà que la resta de publicacions es realitzaran en el tauler d’anuncis del Consorci, així com en la pàgina web d’aquest, aquesta última a efectes merament informatius.
Base segona. Requisits de les persones aspirants Els que participen en la present convocatòria hauran de posseir els següents requisits en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies i mantindre’ls fins a la incorporació efectiva i durant l’exercici del lloc de treball mentre es troben en servei actiu, establits amb caràcter general en els articles 23, 25, 26 i concordants de la Llei 7/2011, dels SPEIS, 56 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i 135 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, i en la seua aplicació serà necessari:
1. Aspirants que accedisquen pel Torn Lliure
a. Tindre la nacionalitat espanyola o, tot i no tindre-la, estar en algun dels supòsits previstos per la normativa vigent per a l’accés dels nacionals d’altres Estats a llocs de la Funció Pública en les Administracions Públiques. En tot cas serà responsabilitat de la persona interessada acreditar el compliment d’aquest requisit.
b. Tindre complits 16 anys d’edat i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.
c. Tindre la capacitat funcional i psicofísica suficient per a l’exercici de les comeses assignades als llocs vinculats a la plaça objecte de la convocatòria en la Relació de Llocs de Treball del Consorci. S’entendrà que no pateix malaltia ni defecte psíquic o físic que impedisca l’exercici de les corresponents tasques quan estiga en condicions de superar els barems psicotècnics i mèdics que es preveuen en aquesta convocatòria.
d. No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
e. Estar en possessió del títol de Batxiller o de Tècnic de Formació Professional o equivalent, o en condicions d’obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies. En tot cas, l’equivalència de titulacions haurà de ser aportada per qui participe en la present convocatòria mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l’Administració competent en cada cas. En el cas de títols expedits a l’estranger, es requerirà acreditar-ne l’homologació.
f. Estar en possessió del permís de conduir de la classe C amb l’E associat i l’autorització per a conduir vehicles de transport prioritari (BTP) o permís de conduir que el substituïsca o habilite per a la conducció d’aquest tipus de vehicles, d’acord amb la normativa vigent en la matèria, o en condicions d’obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies.
g. Abonar la taxa establida en l’ordenança fiscal per a les proves selectives per a l’ingrés de personal en el Consorci per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València. Aquesta taxa únicament podrà tornar-se a les persones que no siguen admeses al procés selectiu per falta d’algun dels requisits per a prendre-hi part.
h. Certificat mèdic. Per a poder participar en aquest procés i realitzar les proves físiques de la fase d’oposició, les persones candidates del torn lliure hauran d’acreditar l’aptitud física amb la presentació d’un certificat mèdic, en imprés oficial i firmat per un/a col·legiat/ada en exercici, en el qual es faça constar expressament que reuneix les condicions, físiques i sanitàries, necessàries i suficients per a realitzar les proves físiques que figuren especificades en la base sisena I Annex VII amb la transcripció següent:
«El senyor/la senyora (indiqueu nom, cognoms i NIF de la persona interessada) reuneix les condicions necessàries per a realitzar les proves físiques indicades en la convocatòria de places de bomber/a conductor/a del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València de (indiqueu data de publicació de la convocatòria i de les presentes bases)».
Aquest certificat mèdic no exclou les comprovacions ulteriors que integren el Reconeixement Mèdic establit. Només tindran validesa els certificats emesos a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.
i. Coneixement de la llengua castellana. Els que no tinguen la nacionalitat espanyola, a l’efecte de ser admesos a la convocatòria, hauran d’acreditar posseir els coneixements de la llengua castellana corresponents al diploma d’espanyol nivell intermedi (B2) o superior, o estar en condicions d’obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies, o estar en possessió de certificat acreditatiu d’haver cursat la primària i la secundària o el batxillerat en l’Estat espanyol.
Base tercera. Sol·licituds 1. Instàncies Les sol·licituds per a participar en les proves selectives s’ajustaran al model oficial que figura com a Annexos I (Torn Lliure) i II (Mobilitat) de les presents bases. El model d’instància normalitzada serà facilitat gratuïtament en el Registre General del Consorci (Camí de Moncada, 37. València); podrà igualment accedir-hi a través de la pàgina web del Consorci (www.bombersdv.es/oposicions). Les instàncies sol·licitant participar en el procés selectiu es dirigiran a la Presidència del Consorci, fent-hi constar que la persona aspirant reuneix tots i cada un dels requisits exigits en les bases.
2. Documentació a acompanyar a la sol·licitud A la sol·licitud s’acompanyarà, junt amb la instància que a cada torn li corresponga: Per a ambdós torns:
a. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat, passaport en vigor o document equivalent per a les persones aspirants no nacionals.
Per al torn lliure:
a. Sol·licitud de convalidació de proves físiques i/o psicotècniques, i documentació Annexa, d’acord amb el que estableixen les presents bases.
b. Document original acreditatiu d’haver ingressat la Taxa per drets d’examen (Resguard d’ingrés emés per l’entitat bancària).
c. Certificat mèdic a què fa referència la base segona núm. 1.h).
d. Els que sol·liciten l’exempció de realització del cinqué exercici de la Fase d’Oposició (Coneixement del Valencià), hauran d’acompanyar a la sol·licitud fotocòpia compulsada del «Certificat Oficial Administratiu de Coneixements de Valencià Grau Elemental», o superior, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
e. Les persones participants que no tinguen la nacionalitat espanyola hauran d’acompanyar a la sol·licitud original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del coneixement del castellà.
4. Termini i lloc de presentació d’instàncies El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar del següent al de la publicació de l’extracte de la Convocatòria en el Boletín Oficial del Estado. Si l’últim dia fora dissabte, diumenge o festiu es prorrogarà al primer dia següent hàbil. Les sol·licituds i la resta de documentació es presentaran en el Registre del Consorci (Camí de Moncada, 37-València), de dilluns a divendres i de 9.00 a 14.00 hores, o en la forma que determina l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia