viernes, 30 de septiembre de 2016

borsa de treball mancomunada d’agents de policia local. Mancomunitat de la Ribera Alta

Mitjançant resolució de la Presidència de la Mancomunitat, de data 19 de setembre de 2016, han estat aprovades las bases para la creació d’una borsa de treball temporal d’agents de policia local, amb la finalitat de cobrir les necessitats de nomenaments com a agent de policia local (C1) interí dels municipis de la Mancomunitat de la Ribera Alta, que lliurement decideixen acollir-se a la possibilitat de fer ús d’aquesta borsa.
El termini per a la presentació de sol·licituds de participació en el procés de selecció i constitució de la borsa és de 20 dies naturals comptadors des de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.
Els drets d’examen a satisfer per a participar en el procés estan fixats en 31,5 euros, sense perjudici de les reduccions previstes en l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pels drets d’examen d’aquesta mancomunitat.
Els text íntegre de les bases reguladores de la convocatòria del procés de selecció i de les normes de funcionament de la borsa es pot consultar al tauler d’edictes i la pàgina web de la mancomunitat www.manra.org.
El que es fa públic per a coneixement dels interessats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia