viernes, 19 de mayo de 2017

ajudes a la gestió sanitària i de benestar animal en l'aqüicultura de la Comunitat Valenciana, per a l'any 2017. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Primer. Objecte i àmbit. Convocar per a l'exercici 2017 les ajudes destinades a fomentar la salut i el benestar dels animals en les instal·lacions d'aqüicultura, regulades per l'Ordre 2/2017, de 13 de gener, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases de les ajudes a la gestió sanitària i de benestar animal en l'aqüicultura de la Comunitat Valenciana.
Segon. Finançament de les ajudes. 1. Les ajudes regulades en la present convocatòria estaran finançades pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i la Generalitat Valenciana, en els percentatges que es determinen en el Programa Operatiu del Fons Europeu Marítim i de Pesca d'Espanya, aprovat per Decisió de la Comissió de 13 de novembre de 2015.
2. La dotació pressupostària amb càrrec al programa 714.10 d'Ordenació i millora de la producció pesquera, línia S7743000 Suport programa de vigilància sanitària, per un import de 25.000 €.
Tercer. Termini de presentació i models de sol·licitud. 1. El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2017 per a les ajudes de la present convocatòria serà de 10 dies, a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la present resolució.{del 20 al 29 de maig de 2017, a.i.}
2. Els sol·licitants, atès que en tots els casos són persones jurídiques, estan obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_Proc=18416
3. La presentació de la sol·licitud autoritza l'òrgan gestor, de no expressar-se el contrari per part de l'interessat, a realitzar les comprovacions relatives a l'admissibilitat de les «sol·licituds i operacions no subvencionables», previstes en l'article 10 del Reglament 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al FEMP. En cas de rebutjar aquesta autorització expressa, l'interessat quedarà obligat de presentar la documentació necessària per a realitzar aquestes comprovacions.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia