sábado, 15 de julio de 2017

1 plaça d'agent cívic, per concurs, de la Mancomunitat Intermunicipal de la Beguda Alta (Barcelona)

PRIMERA: Objecte de la convocatòria.
L'objecte d'aquesta convocatòria es realitzar un procés selectiu, mitjançant concurs, per a cobrir amb personal laboral temporal una placa d'agent cívic a la Mancomunitat Intermunicipal de La Beguda Alta.
Objectiu general de la plaça a cobrir:
L'agent cívic realitza tasques d'informació, sensibilització i promoció d'actituds cíviques per tal de fomentar accions de bona convivència i respecte entre la ciutadania, així com el bon ús dels béns públics i privats del poble.
Les seves funcions estan dissenyades per ajudar els ciutadans en l'ús dels seus drets i deures respecte a les normes d'urbanitat vigents. Aquesta tasca es desenvolupa en diferents camps relacionats amb la neteja viària i la gestió de residus, la tinença de gossos o la mobilitat dels vehicles. També atenen els dubtes, queixes i suggeriments dels ciutadans i participen en l'organització de les campanyes de civisme. Al mateix temps, han de notificar i descriure les accions poc respectuoses detectades, però en cap cas, tenen capacitat sancionadora.
Funcions a desenvolupar:
Són les següents:
És un referent dels veïns de La Beguda Alta per a dirigir les seves consultes i/o suggeriments.
Atén l'oficina de la Mancomunitat.
Ofereix suport a les entrades i sortides dels centres educatius.
Ofereix suport a altres serveis municipals.
Divulga i promou el civisme entre els usuaris d'espais i serveis públics (transports públics, parcs i jardins, carrers comercials, etc.).
Dissenya i posa en pràctica activitats que facilitaran la millora en la imatge i la qualitat dels serveis que s'ofereixen en espais públics.
Realitza accions de divulgació de la cultura cívica entre els usuaris d'espais públics, dins el marc de campanyes i polítiques públiques afins, per tal que es faci un ús correcte dels drets i deures dels ciutadans a la via pública.
Desenvolupa activitats d'acompanyament en l'ús d'espais públics a grups específics o a persones dependents que ho requereixin (gent gran, persones amb discapacitats, etc.).
Amonesta verbalment aquelles conductes incíviques, i de vegades conflictives, i es posa en contacte amb altres serveis de seguretat públics que actuen dins la seva àrea geogràfica.
Facilita informació d'interès pràctic (adreces, horaris dels transports públics, telèfons públics, etc.) sobre els recursos, els equipaments, i les instal·lacions, i altres organitzacions o institucions ubicades a la seva àrea geogràfica de treball, que integra els tres municipis de la Mancomunitat (Masquefa, Sant Llorenç d'Hortons i Sant Esteve Sesrovires).
Facilita informació sobre els serveis que s'ofereixen a La Beguda Alta i té cura del correcte ús i manteniment dels equipaments públics dins aquestes àrees.
Facilita l'accés al patrimoni públic de la seva àrea geogràfica per part dels ciutadans i el seu coneixement.
Comunica a les administracions pertinents l'ús deficitari d'equipaments i instal·lacions i via pública perquè es faci la seva reparació o substitució.
Aproximar l'administració dels tres municipis que integren la Mancomunitat als ciutadans de La Beguda Alta.
Característiques del lloc de treball
- Denominació: Agent cívic
- Nombre places: una (1)
- Jornada: completa (37 h/setmanals)
- Grup: Agrupació professional (AP)
- Durada del contracte: des del dia 12 de setembre de 2017 al dia 30 de juny de 2018.
- Retribució bruta mensual: mil euros (1000,00€).
SEGONA. Condicions d'admissió d'aspirants. Per poder participar en el procés selectiu serà necessari reunir els següents requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
b) Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions: ESO o equivalent
c) Posseir la capacitat funcional per acomplir les tasques.
d) Tenir complerts setze anys i no excedir, si s'escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat.
f) En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no ha d'estar inhabilitat o en situació equivalent ni ha d'haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.
g) Posseir el certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, equivalent o superior o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, i l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.
TERCERA. Forma i termini de presentació d'instàncies. Les sol·licituds per prendre part en les corresponents proves d'accés, s'han de dirigir al President de la Mancomunitat Intermunicipal de La Beguda Alta, i es presentaran en el Registre d'entrada d'aquesta entitat, amb seu a l'Ajuntament de Masquefa, per qualsevol de les formes previstes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, en el termini de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tal com estableixen els article 76 i 77 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
En la sol·licitud els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base segona, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. Això no obstant, en cas que els aspirants tinguin el nivell exigit de coneixements de català cal que ho acreditin documentalment, com a màxim, abans de l'inici de la prova de català.
La sol·licitud ha d'anar acompanyada per:
- Fotocòpia del NIF o, si escau, del passaport.
- Declaració responsable de no patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
- Currículum vitae de l'aspirant.
- Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs.
- Documentació acreditativa d'inscripció a l'OTG, amb anterioritat a la presentació de la instància.
- Historial de la vida laboral (tresoreria general de la seguretat social) i/o document acreditatiu de la categoria professional.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia