martes, 11 de julio de 2017

“Premi de Poesia Vicent Andrés Estellés de Burjassot 2017”, Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot -IMCJB-.

http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000004300000857434e23c4000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdfEdicto del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot sobre las bases de la convocatoria delPremi de Poesía Vicent Andrés Estellés de Burjassot 2017”.
EDICTO
Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 28 de junio de 2017, se ha acordado aprobar las Bases Reguladoras del “Premi de Poesia Vicent Andrés Estellés de Burjassot 2017”, que se insertan a continuación: “Bases reguladores del Premi de Poesia Vicent Andrés Estellés de Burjassot 2017
Article 1. Objecte És objecte de les presents Bases la convocatòria per a la concessió del Premi de Poesia Vicent Andrés Estellés de Burjassot 2017, la finalitat del qual és fomentar la creativitat i la creació literària i promoure l’ús de la llengua com a via d’expressió.
Article 2. Procediment de concessió El procediment de concessió del premi es tramitarà en règim de concurrència competitiva, s’iniciarà d’ofici per mitjà de convocatòria aprovada per resolució d’Alcaldia. Les presents bases, prèviament aprovades per l’òrgan competent, una vegada registrada la convocatòria en la Base de Dades Nacional de Subvencions, seran publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València, i en el Tauló d’Edictes de l’IMCJB i en la Seu Electrònica de l’IMCJB. https://sede.imcjb.net/
El pressupost disponible per a aquesta finalitat en l’exercici 2017 ascendeix a 9.180,00 €, amb càrrec a la partida 334 486 00 “PREMIO VICENTE ANDRÉS ESTELLÉS”.
Article 3. Participants Podran participar en la convocatòria les persones físiques majors d’edat que no estiguen incurses en alguna de les causes de prohibició per a obtenir la condició de persones beneficiàries que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. A aquest efecte, i amb caràcter previ a l’aprovació de l’acte administratiu de concessió del premi, les persones que resulten premiades hauran d’acreditar no trobar-se incurses en cap de les prohibicions previstes en el citat article, així com acreditar trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Cada participant podrà presentar-hi una sola obra. El guanyador de l’edició anterior no podrà participar en la present convocatòria.
Article 4. Premis 1. S’atorgarà un únic premi de poesia a una única obra.
2. La dotació del premi és de 9.180,00 €. Import subjecte a la retenció legal que corresponga i a la resta de normativa fiscal vigent en el moment de la seua entrega.
3. La quantitat lliurada serà considerada com a bestreta per la cessió a l’IMCJB dels drets d’edició. El guanyador es compromet a subscriure el contracte de cessió en exclusiva dels drets d’edició.
4. L’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot publicarà el llibre guardonat.
5. El lliurament del premi es realitzarà durant un acte públic que s’organitzarà a l’efecte per l’IMCJB. El guanyador/a del premi es compromet a col·laborar en aquells actes que els organitzadors estimen escaients.
Article 5. Condicions tècniques de les obres 1. Les obres hauran de ser originals i inèdites en tota la seua extensió. Els treballs estaran escrits en valencià o en qualsevol altra variant de la llengua, sense límit respecte de l’estil o la temàtica, sempre que respecten els drets protegits per la Constitució.
2. Les obres hauran d’estar escrites a ordinador, amb un tipus de lletra llegible, amb una grandària igual o superior a 12 punts, a doble espai i per una sola cara.
3. Els treballs tindran l’extensió habitual dels volums de poesia.
Article 6. Presentació de sol·licitud, obres i documentació La presentació es realitzarà de la manera següent:
1. Un sobre amb quatre còpies de l’obra. Tant al sobre, com a l’original i les còpies, únicament es farà constar el títol del treball, i en cap cas el nom de l’autor o autora. També s’hi adjuntarà una còpia del treball en format digital (llapis USB).
2. Un altre sobre amb el nom, l’adreça, el telèfon de contacte, el correu electrònic i la fotocòpia del DNI de l’autor/a. La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases, i dels drets i obligacions que se’n deriven.
Article 7. Termini i lloc de presentació 1. El termini de presentació de les obres començarà a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el 15 de setembre de 2017.
2. Les obres hauran d’adreçar-se a l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, al carrer de Mariana Pineda, 93-95, 46100 Burjassot, València, per correu certificat o personalment per Registre d’Entrada de l’IMCJB, o en qualsevol dels llocs que, amb caràcter general, reconeix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia