viernes, 7 de julio de 2017

borsa de treball d’Arxiver/a (per concurs) per al Servei Mancomunat d’Arxius de la Mancomunitat de Municipis de la Safor

http://www.mancomunitat-safor.es/sites/lasafor.portalesmunicipales.es/files/lg_mancomunitat_la_safor_1.png- Edicte de la Mancomunitat de Municipis de La Safor sobre aprovació convocatoria i bases borsa de treball d’arxiver/a per al Servei Mancomunat d’Arxius.
... borsa de treball als efectes de cobrir les substitucions que afecten al titulat superior amb reserva del lloc de treball i altres necessitats de caràcter temporal del Servei Mancomunat d’Arxius de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, d’acord amb les següents bases que estaran disponibles en les oficines de l’esmentada Mancomunitat i a la pàgina web www.mancomunitat-safor.es:
http://mediauni.uv.es/img/thumb/4604.jpg1. Objecte. Les presents bases i convocatòria tenen per objecte la selecció de personal laboral temporal mitjançant el sistema de concurs, per a la constitució d’una borsa de treball a l’efecte de cobrir les necessitats de la Mancomunitat de Municipis de la Safor quant a la contractació de personal laboral temporal que es produïsquen en el lloc de treball d’arxiver/a del Servei Mancomunat d’Arxius.
Les funcions a realitzar, versaran fonamentalment en:
- Dirigir, gestionar, planificar i custodiar els fons documentals existents en els arxius municipals dels pobles mancomunats i els que puguen crear-se en un futur.
- Rebre, classificar, catalogar i ordenar tant els documents administratius com aquells que siguen necessaris per el seu contingut cultural o històric en els esmentats arxius.
- Orientar, ajudar i/o realitzar recerques documentals en el fons dels arxius.
- Introduir arxius digitals i en general realitzar els processos informàtics necessaris que servisquen per a modernitzar i millorar els arxius documentals municipals.
- No obstant això, la Mancomunitat podrà assignar unes altres que considere necessàries d’acord amb la seua potestat d’autoorganització.
1.1. Àmbit temporal: La borsa de treball resultant d’aquesta convocatòria tindrà una vigència de tres anys des del dia de la publicació. No obstant això, quan les circumstàncies així ho demanen, podrà acordar-se una pròrroga per un període màxim equivalent a l’inicial.
2. Requisits dels aspirants. Per a poder ser admesos en la realització del procediment de selecció en aquesta borsa de treball, cada aspirant haurà de complir els requisits següents:
A) Requisits Generals a) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat de la Unió Europea, o aquells estats que en virtut de Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga d’aplicació la lliure circulació de treballadors.
b) Tenir complits 16 anys d'edat i no excedir de l'edat establida per a la jubilació forçosa d'edat.
c) Estar en possessió del títol de la llicenciatura en documentació o grau en informació i
documentació.

d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les seues funcions laborals.
e) No haver estat separat del servei de cap administració pública per mitjà d'expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
f) No estar incurs en cap de les causes d’incapacitat i incompatibilitat de les contingudes en la legislació vigent per al personal al servei de l’Administració Pública i Local.
B) Requisits Específics
a)
Estar en possessió del permís de conducció tipus B i disposar de mitjà de locomoció.
b) Estar en possessió del certificat acreditatiu o equivalent del nivell elemental de Valencià, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o tenir complides les condicions per a obtenir-lo en la data que finalitze el termini de presentació de instàncies.
Tots el sol·licitants hauran de reunir les condicions i els requisits exigits en la convocatòria i a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, que hauran de ser acreditats junt a la sol·licitud de participació en el procés i de conformitat amb el que es disposa en la clàusula 5 de les presents bases.
3. Fases del procés. Publicació. 3.1 La selecció per a la constitució de la borsa de treball es realitzarà mitjançant convocatòria pública, que consistirà en la difusió de la convocatòria de les presents bases a través de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en el Tauler d’Anuncis de la Mancomunitat, en el Tauler Electrònic (es troba a la seu electrònica en la web:
http://mancomunitatdelasafor.sedelectronica.es/) i en la pàgina web de la Mancomunitat
http://www.mancomunitat-safor.es.
Sol·licituds. 3.2 Les sol·licituds, que s'adreçaran a la Presidència de la Mancomunitat, es presentaran
d'acord amb el model que apareix com a annex I en les bases de la convocatòria. El dit imprés es podrà obtenir en les oficines de la Mancomunitat i a través d’Internet consultant en la pàgina web de la Mancomunitat http://www.mancomunitat-safor.es.
La dita sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la fotocòpia de tots i cadascun dels requisits sol·licitats així com mèrits al·legats.
Lloc de presentació. 3.3 Les instàncies hauran de presentar-se en el Registre de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, amb domicili a l'avinguda de la República Argentina, núm. 28, 46702 Gandia, en horari d'oficines, o bé a través dels mitjans previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
3.4 Quan les sol·licituds no es presenten directament en el Registre de la Mancomunitat, la persona aspirant haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament en l’oficina de correus o mitjançant segell d’entrada (en cas de presentar-se via registre d’altra administració) i, al mateix temps, haurà de comunicar a la Mancomunitat de Municipis la data d’imposició del dit enviament, mitjançant fax o correu electrònic abans de les 13:00h del mateix dia que finalitza el termini de presentació de les sol·licituds. Sense els esmentats requisits, la persona aspirant serà considerada automàticament exclosa de la convocatòria.
Les instàncies formulades pels peticionaris seran vinculants per a aquests. Els mèrits que no siguen presentats inicialment junt a la sol·licitud, no seran baremats.
Termini de presentació. 3.5 El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà a la publicació en el BOP.{del 8 al 21 de julio de 2017, a.i.} Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, per resolució de Presidència s’aprovarà la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que es farà pública en el Tauler d’Anuncis de la Mancomunitat, en el Tauler Electrònic (es troba a la seu electrònica en la web: http://mancomunitatdelasafor.sedelectronica.es/) i en la pàgina web de la Mancomunitat http://www.mancomunitat-safor.es, i es concedirà un termini de deu dies hàbils, comptats des de la publicació en el Tauler Electrònic, per a presentar possibles reclamacions.
3.6 Les reclamacions, si n’hi hagueren, seran acceptades o rebutjades en la resolució que aprove la llista definitiva i que es publicarà en els llocs indicats per a la provisional. No serà necessària la notificació individual a les persones interessades.
3.7 La llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos es publicarà en el Tauler d’Anuncis de la Mancomunitat, en el Tauler Electrònic (es troba a la seu electrònica en la web:
http://mancomunitatdelasafor.sedelectronica.es/) i en la pàgina web de la Mancomunitat
http://www.mancomunitat-safor.es. En la mateixa resolució que aprove la llista definitiva, esconvocarà als aspirants que passen a la fase d’entrevista i s’indicarà la data i l’hora de la seua celebració. Contra aquesta llista es podrà interposar el recurs de reposició o el contenciós administratiu.   ...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia