lunes, 10 de julio de 2017

borsa de treball de Tècnic/a de Comunicació (personal no permanent ). borsa de treball de personal no permanent . Ajuntament de Silla (Horta Sud-València)

ANUNCI
Al BOP de data de 5 de juliol de 2017, núm. 128, s’han publicat les bases i convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de personal no permanent  (Tècnic/a de Comunicació). Observat error material, per Resolució d’Alcaldia decret 868/2017, de 5 de juliol, s’ha procedit a la seua rectificació, en els termes següents a la seua part resolutiva:
“Primer. Rectificar l’error material observat a les bases i convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de personal no permanent (Tècnic/a de Comunicació,) publicades al BOP de data de 5 de juliol de 2017, núm. 128, i aprovades per la Junta de Govern Local de data de 26 de maig de 2017, en els termes següents: A la base huitena, línees primera i setena, ha de dir:
“VUITENA. Procés selectiu. El procediment de selecció consistirà en la superació d’una fase d’oposició, que constarà d’una prova de valència i d’una prova pràctica, totes obligatòries i eliminatòries, i una fase de concurs que consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i una entrevista obligatòria.
8.1 Fase d’oposició: fins a un màxim de 20 punts. La fase d’oposició constarà d’un únic exercici amb dos proves, les quals s'indiquen a continuació, totes amb caràcter obligatori i eliminatori. 1a prova. Prova de coneixements de valencià.”
Segon. Publicar aquesta rectificació al BOP i iniciar un nou termini de presentació d’instàncies pel termini de vint dies hàbils.” {de l' 11 de juliol al 7 d' agost de 2017, a.i.}www.silla.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia