martes, 4 de julio de 2017

Premi de Teatre Infantil, Teatre Escalante 2017. Diputació Provincial de València.

ANUNCI 
De conformitat amb el que preveu l`article 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l`extracte de la convocatòria el text complet del qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (www.pap.minhap.gob.es/bdntrans): 
Primer. Beneficiaris. Podran participar totes les persones majors d`edat, que tinguen complits els 18 anys en el dia en què finalitze el termini per a la presentació de les obres. 
Segon. Objecte. La convocatòria té per objecte regular la concessió, en règim de concurrència competitiva, del Premi de Teatre Infantil ?Teatre Escalante? destinat a distingir la millor obra inèdita de literatura dramàtica per al públic infantil escrita en valencià. 
Tercer. Bases reguladores. Les Bases reguladores de la concessió del Premi de Teatre Escalante es troben en l`ordenança general de subvencions de la Diputació de València, aprovades per acord plenari de 28 de març de 2017 i publicades en BOP de data 29 de maig de 2017. [http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll]
Quart. Finançament i import de les subvencions. El guanyador rebrà un premi en metàl·lic de 5.000 euros, subjecte a la fiscalitat vigent. La concessió del premi es finançarà amb càrrec a l`aplicació pressupostària 311 333.05 481.00 del pressupost de gastos de 2017. 
Quint. Termini de presentació. El termini de presentació de sol· licituds serà de 3 mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació de l`extracte de la convocatòria en el BOP.{del 5 de Juliol al 4 d'Octubre de 2017, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia