miércoles, 10 de enero de 2018

XIII Concurs de Cartes d'Amor. Ajuntament de Carcaixent

Anunci de l'Ajuntament de Carcaixent sobre extracte de les Bases XIII Concurs de Cartes d'Amor. BDNS (Identif.): 378893.
ANUNCI
De conformitat amb el previst en els articles17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://.www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primer. Beneficiaris Podrà participar-hi qualsevol jove entre 12 i 30 anys.
Segon. Objecte. L'objecte d'este concurs és premiar els millors escrits d'amor en valencià dels joves.
Tercer. Bases reguladores. Poden consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions i en la seu electrònica de l'Ajuntament de Carcaixent, www.carcaixent.es
Quart. Quantia. 500 €
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. Des de la seua publicació al BOP [València, 10 de gener de 2018 - BOP 7] fins al 8 de febrer ambdós inclosos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia