martes, 4 de julio de 2017

1 Programador/a (A2), mitjançant concurs públic. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
La selecció temporal d'un/a programador/a en règim laboral, amb contracte de relleu, mitjançant concurs públic, als efectes de cobrir la jubilació parcial d'un treballador.
Les persones aspirants que superin les proves i no resultin seleccionades, entraran a formar part d'una borsa de treball de programador/a que servirà per a cobrir contractacions temporals o possibles substitucions.
2.- CONDICIONS DE TREBALL
Categoria: Programador, grup A2.
Tipus de contracte: Contracte de treball de relleu als efectes de cobrir una jubilació parcial.
Jornada: La jornada ordinària de l'Ajuntament.
Retribucions: Les retribucions anuals brutes seran de 31.011,76€ (100% de la jornada)
Funcions a realitzar:
- Programar aplicacions a partir de la seva anàlisi. Codificar i realitzar les proves d'aplicatius.
- Proposar millores i optimitzacions dels aplicatius desenvolupats des del punt de vista de la seva implementació.
- Documentar les solucions implementades des del punt de vista del desenvolupament per tal de fer operatives i materialitzar les instruccions reflectides en les anàlisis i facilitar manteniments futurs.
- Provar els programes que realitzen els proveïdors.
- Solucionar problemes puntuals que es presentin als usuaris i formació interna i externa sobre noves utilitats del sistema, d'acord amb les instruccions rebudes pel superior jeràrquic.
- Donar suport i formació a la implantació i funcionament d'aplicatius corporatius
3.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS. Per participar a la convocatòria caldrà que les persones candidates reuneixin, abans de finalitzar el termini de presentació d'instàncies i durant tot el procés de selecció, els requisits següents:
a) Ser ciutadà/ana espanyol/a, tenir la nacionalitat d'altres estats membres de la Unió Europea, o la d'altres estats en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea. Així com, tots aquells estrangers amb residència legal a Espanya.
b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Estar en possessió de la titulació d'enginyer/a tècnic/a en informàtica de gestió, enginyer/a informàtic, o altra titulació que habiliti per a l'exercici de les funcions. Si no s'aporta un títol expedit per un centre estatal degudament reconegut, correspondrà a l'aspirant aportar la certificació de la validesa i homologació corresponent a la titulació aportada.
d) Estar en possessió del certificat de català de nivell de suficiència de català (nivell C1 d'acord amb el MECR) emès per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent.
Per tal de justificar aquest requisit les persones aspirants han de lliurar dins del termini de presentació d'instàncies un dels documents següents:
- acreditin aquest coneixement mitjançant el corresponent certificat emès per la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Les equivalències s'especifiquen a l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23 de novembre de 2009),
- Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.
Les persones aspirants que no tinguin el certificat de nivell C1, seran convocades mitjançant la llista provisional de persones admeses i excloses per tal de realitzar una prova específica de català adequada a aquest nivell, que tindrà una durada de 1.30 hores aproximadament i es qualificarà com a apte/a o no apte/a. Les persones aspirants que no la superin restaran excloses del procés selectiu i així seran declarades a la llista definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es.
Per a la realització d'aquesta prova, el Tribunal comptarà amb l'assistència del Centre de Normalització Lingüística.
f) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'estar en possessió del diploma DELE (Diploma de Español como lengua extranjera) nivell superior de coneixements de llengua castellana C2.
Als efectes d'exempció, les persones aspirants hauran d'acreditar documentalment una de les tres opcions següents:
a) Haver cursat la primària, secundària i el batxillerat, si s'escau, a Espanya.
b) Diploma espanyol (nivell superior) que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent o certificació acadèmica que acrediti havers superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.
c) Certificat d'aptitud en espanyol per a estranger expedit per les escoles oficials d'idiomes.
Els/les aspirants que no comptin amb el certificat o títols esmentats, hauran de realitzar una prova de llengua castellana de caràcter obligatori i eliminatori. Aquesta prova consistirà en la redacció en castellà d'un mínim de dues-centes paraules i una conversa amb el Tribunal, equivalent al nivell requerit. La durada màxima d'aquesta prova serà d'una hora.
Es valorarà l'habilitat lingüística en l'expressió oral i escrita, i els coneixements gramaticals i lèxics.
g) No patir cap malaltia ni estar afectat/da per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible o impedeixi exercir les funcions pròpies del lloc a proveir. L'acreditació d'aquest requisit es farà, amb l'aportació d'un certificat metge, en la finalització del procés selectiu.
h) No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat/da del servei de qualsevol administració pública.
i) No concórrer en cap causa d'incompatibilitat, d'acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, de la Generalitat de Catalunya i la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
L'aspirant seleccionat/da haurà d'estar en situació d'atur i inscrit/a com a desocupat/da en l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya, o tenir un contracte temporal de duració determinada amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en la data de formalització del contracte de relleu. En cas contrari, se seleccionarà l'aspirant següent, seguint l'ordre de la borsa de treball, que es trobi en situació d'atur.
4.- PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES I ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS. Els/les aspirants que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de sol·licitar-lo mitjançant instància dirigida a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, manifestant que reuneixen totes i cadascuna de les condicions de capacitat i requisits per participar-hi a la data d'expiració del termini per a la presentació d'instàncies.
Les instàncies seran en model normalitzat i es presentaran a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) de l'Ajuntament, o en qualsevol de les formes establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dins del termini de vint dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases a la web municipal i al tauler d'edictes de la corporació. {del 4 al 24* de juliol de 2017, a.i.}
Quan les instàncies no siguin presentades en el Registre General d'aquest ajuntament, l'aspirant haurà d'anunciar l'enviament al servei de recursos humans, mitjançant correu electrònic (recursoshumans@gramenet.cat), dins del període de presentació d'instàncies.
Les persones aspirants hauran d'adjuntar a la instància una fotocòpia del DNI, el currículum vitae i la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per concursar, segons s'especifica a l'apartat 6.2 d'aquestes bases. Si es presenten fotocòpies no caldrà que estiguin compulsades.  ... www.gramenet.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia