martes, 4 de julio de 2017

1 lloc d'Administratiu/iva, (C1) interinament, Ajuntament d'Arenys de Munt (Barcelona)

En data 3/07/2017 s'han publicat al BOP de Barcelona les bases de la convocatòria del concurs oposició lliure per cobrir, interinament i fins a la cobertura definitiva de la plaça, amb una jornada de 37,5 hores setmanals, un lloc de la sots-escala administrativa, escala d'administració general, del grup de classificació C1, nivell 14, dins del personal funcionari interí de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.
Les mateixes s'exposen al públic per termini de vint dies naturals, comptats a partir de l'endemà de l'última publicació, ja sigui al BOPB o al DOGC, per tal que es puguin presentar les instàncies per a prendre part en el procés selectiu. {del 4 al 24* de juliol de 2017, a.i.} - www.arenysdemunt.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia