martes, 4 de julio de 2017

1 tècnic/a superior, 1 tècnic/a mitjà/ana, Diputació de Tarragona

Diputació de Tarragona  ANUNCI sobre provisió de places.  ...  Funcionari de carrera, torn lliure
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 119, de 21 de juny de 2017, es publiquen íntegrament les Bases específiques i la convocatòria que han de regir la selecció de la plaça següent:
- Convocatòria 15/036 per a la selecció, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a superior, adscrita a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal – Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori – Medi Ambient, torn lliure.
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 122, de 23 de juny de 2017, es publiquen íntegrament les Bases específiques i la convocatòria que han de regir la selecció de la plaça següent:
- Convocatòria 16/046 per a la selecció, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial, adscrita a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal – Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori – Salut Pública, torn lliure.
Els terminis per a la presentació de sol·licituds comencen l'endemà de la publicació de les convocatòries en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzen al cap de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de l'última publicació d'aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 5 al 24 de Juliol de 2017, a.i.} o en el Butlletí Oficial de l'Estat.
Els anuncis successius relatius a aquestes convocatòries es publicaran únicament al tauler d'anuncis de la corporació, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (http://ebop.altanet.org) i a la pàgina web www.diputaciodetarragona.cat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia