sábado, 1 de julio de 2017

ajudes del programa propi Euromovex . Universitat Politècnica de Valencia.

(DOGV núm. 8074 de 30.06.2017) Ref. Base de dades 2017/5927
BDNS (identif.): 353270.
De conformitat amb el previst els articles 17.3b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text de la qual es pot consultar complet a la base de dades nacional de subvencions
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans
Primera. Objecte de la convocatòria. Euromovex és un programa propi finançat íntegrament amb fons de la Universitat Politècnica de València (UPV) que el seu objectiu és fomentar la mobilitat sota acords de Doble Titulació, finançant estades per estudis en els casos en els quals no puguen finançar-se amb el Programa Erasmus +. La durada de l'estada podrà ser d'1 semestre o d'1 curs acadèmic
Segona. Crèdit pressupostari i quantia de les ajudes. El import màxim total de 116.000 €.
S'adjudicaran les beques disponibles fins a cobrir el pressupost adjudicat a aquesta convocatòria segons les condicions econòmiques descrites a continuació:
L'ajuda serà de 250 € mensuals i la dotació dependrà de la durada de l'estada. Les estades anuals seran financiables fins a un màxim de 270 dies (9 mesos). Les estades semestrals seran financiables fins a un màxim de 150 dies (5 mesos)
La durada de l'estada es calcula en mesos de 30 dies. L'import final del període de mobilitat es determinarà multiplicant el nombre de mesos de la mobilitat per l'import de l'ajuda mensual. En el cas de mesos incomplets, l'ajuda financera es calcularà multiplicant el nombre de dies del mes incomplet per 1/30 de l'ajuda mensual. Els mesos incomplets es considera que tenen també 30 dies.
Tercera. Destinació de les beques. Podran sol·licitar aquestes beques els alumnes de la UPV amb matrícula activa en el curs 2016-2017 i 2017-2018 en una titulació oficial de grau o màster i que complisquen amb els requisits de la convocatòria.
Quarta. Bases reguladores
www.opii.upv.es
Cinquena. Sol·licituds

Les sol·licituds s'emplenen a través del sistema de gestió de convocatòries d'aplicació AIRE de la UPV.
El termini de lliurament de sol·licituds és de 15 dies hàbils
a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat  Valenciana. {de l' 1 al 21 de juliol de 2017, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia