sábado, 1 de julio de 2017

es convoquen places a les residències juvenils de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove per al curs 2017/2018, per a joves.

(DOGV núm. 8074 de 30.06.2017) Ref. Base de dades 2017/5848 
Bases
Primera. Objecte de la convocatòria. Es convoquen places de residents per a joves estudiants i per a joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d'índole semblant, a les residències juvenils de l'IVAJ.GVA Jove per al curs acadèmic 2017/2018, d'acord amb les condicions següents:
1.1. El programa oferit consistirà en l'allotjament i la pensió alimentària completa. La pensió alimentària completa consistirà en desdejuni, dinar i sopar. L'allotjament es farà d'acord amb les condicions particulars de cada residència.
1.2. A l'efecte d'aquesta convocatòria, tant per als estudis universitaris com per als no universitaris, es considerarà curs acadèmic lectiu el que en el seu moment fixen la universitat corresponent i la conselleria competent en matèria d'educació.
1.3. La plaça que s'obtinga s'estendrà fins a l'acabament dels estudis oficials.
1.4. A l'efecte d'aquesta convocatòria, es considerarà «cap de setmana» des de la vesprada del divendres fins a la vesprada de diumenge.
1.5. El preu mensual establit no inclou el servei d'alimentació durant els caps de setmana, des del sopar de divendres fins al desdejuni de dilluns, a les residències juvenils Mare de Déu del Lledó i Sant Crist del Mar, però sí l'allotjament.
1.6. No obstant això, si la residència poguera prestar aquests serveis, els preus a aplicar serien els següents:
· Desdejuni: 1,00 €.
· Dinar: 4,00 €.
· Sopar: 3,00 €.
1.7. La residència juvenil Mare de Déu del Lledó romandrà tancada durant les festes locals de la Magdalena, de Castelló de la Plana, i no prestarà cap servei d'allotjament ni d'alimentació.
1.8. Les residències juvenils romandran tancades durant les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa i, durant aquests períodes, es podrà sol·licitar als residents que retiren les pertinences de les habitacions. No obstant això, a les residències La Florida i Sant Crist del Mar, la direcció podrà autoritzar la permanència dels residents que ho sol·liciten.
1.9. El nombre de places convocades per al curs acadèmic 2017/2018 a les residències juvenils de la Generalitat són les següents:
· Residència Juvenil Mare de Déu del Lledó: 28 places.
– Places en habitacions individuals: 10.
– Places en habitacions dobles: 18.
· Residència Juvenil Universitària La Florida: 11 places en habitacions individuals.
· Residència Juvenil Sant Crist del Mar: 29 places en habitacions dobles
.
Les places vacants que es puguen produir durant la instrucció del procediment s'incorporaran a les places convocades.
Segona. Beneficiaris i requisits. 2.1. Podran ser beneficiaris d'aquestes places:
a)
els estudiants que cursen estudis conduents a accedir a títols oficials impartits per les universitats de la Comunitat Valenciana,
b) els estudiants que cursen cicles formatius o ensenyaments artístics, ensenyament secundari, Batxillerat o estudis universitaris,
c) els estudiants estrangers que participen en accions de programes europeus o altres programes de cooperació internacional,
d) joves que porten a terme alguna activitat esportiva, cultural o d'índole semblant.
2.2. Les persones que sol·liciten una plaça en alguna de les residències juvenils objecte d'aquesta convocatòria hauran de tindre entre 14 i 30 anys, ambdós inclosos, en el termini de presentació de la sol·licitud.
2.3. No podran participar en la convocatòria antics residents als quals s'haja revocat la plaça en algun moment per alguna de les causes següents:
–Organització o participació en actes en què s'alterà l'ordre o la bona convivència a la residència juvenil.
– Participació en actes en què s'atemptà contra els béns de la residència.
– Participació en actes en què es menyspreà la dignitat o la intimitat d'altres persones.
Quarta. Sol·licituds i termini de presentación. 4.1. Cada sol·licitant haurà de presentar, degudament emplenat, un imprés de sol·licitud, d'acord amb el model que figura en l'annex II.
L'imprés l'haurà d'emplenar i signar la persona interessada, i, en el cas dels menors d'edat, el pare, la mare o el tutor/a haurà d'emplenar i signar, a més a més, l'autorització expressa que figura en l'apartat C de la sol·licitud.
Així mateix, es pot autoritzar l'IVAJ.GVA Jove perquè efectue la comprovació de les dades de residència i identitat del sol·licitant a través del Sistema de Verificació de Dades de Residència i Identitat, de conformitat amb el que disposa el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic.
4.2. Si de la comprovació efectuada resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a dur a terme totes les actuacions necessàries per a la seua verificació.
La inexactitud falsedat o omissió, de caràcter essencial, en les dades de la sol·licitud, com també en documents que l'acompanyen, determinaran la impossibilitat de continuar el procediment i, per tant, la inadmissió del sol·licitant. Tot això sense perjuí d'iniciar les accions pertinents per a exigir les responsabilitats, tant administratives com civils o penals, que pogueren derivar-se d'aquesta actuació, segons article 6.3 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell.
4.3. Els models de sol·licituds es facilitaran als serveis centrals de l'IVAJ.GVA Jove a València, a les unitats territorials de l'IVAJ.GVA Jove d'Alacant i de Castelló, a les residències juvenils i en la web de l'IVAJ.GVA Jove, .ivaj.gva.es/residencies.
4.4. Les sol·licituds es podran presentar al Registre de l'IVAJ.GVA Jove, carrer de l'Hospital, número 11, 46001 València, als de les unitats territorials de l'IVAJ.GVA Jove d'Alacant, Rambla de Méndez Núñez, número 41, 03002 Alacant, o de Castelló, carrer dels Orfebres Santalínea, número 2, 12005 Castelló de la Plana, a les residències juvenils o en qualsevol dels llocs i mitjans que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
4.5. En cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l'oficina de correus corresponent haurà de fer-se d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a l'IVAJ.GVA Jove siga datat i segellat abans de ser certificat. Posat que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tinga entrada en el Registre de l'IVAJ.GVA Jove.
4.6. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.{de l' 1 al 21 de juliol de 2017, a.i.}                         

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia