sábado, 1 de julio de 2017

1 professor/a de flauta travessera del conservatori de música. Ajuntament de Mutxamel

(DOGV núm. 8074 de 30.06.2017) Ref. Base de dades 2017/5005           
L'Ajuntament de Mutxamel convoca proves de selecció per a la contractació laboral indefinida d'una persona per a prestar els serveis de professor/a de flauta travessera del conservatori de música, vacant en la plantilla de personal d'aquest ajuntament.
La plaça de professor/a de flauta travessera del conservatori de música està reservada a personal laboral.
Les bases específiques que han de regir les proves de selecció van ser aprovades per la Junta de Govern Local, en la seua sessió del dia 23 de maig de 2017, i s'han publicat en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 104, de data 2 de juny de 2017.
El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Boletín Oficial del Estado.
Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan siguen procedents de conformitat amb les bases, es faran públics en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, tauler d'anuncis de la corporació i la pàgina web de l'Ajuntament de Mutxamel www.mutxamel.org.
Cosa que es fa pública perquè les persones interessades en prenguen coneixement, en compliment del que disposen els articles 51.b i 52.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia