sábado, 1 de julio de 2017

borsa de treball de l'especialitat de tècnica o tècnic coordinador d'exposicions.(A1) Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

(DOGV núm. 8074 de 30.06.2017) Ref. Base de dades 2017/5809
Base primera. Objecte de la convocatòria. És objecte de la present convocatòria la constitució d'una borsa de treball en el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana de la categoria de tècnic coordinador d'exposicions (grup A, subgrup A1), l'objecte de la qual és la contractació de personal laboral de caràcter temporal.
Base tercera. Requisits. Per a ser admés en el procés selectiu i poder formar part de la borsa de treball caldrà complir els requisits següents:
A)
Tindre la nacionalitat espanyola; o ser nacionals dels estats membres de la Unió Europea; o ser cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/separades de dret; o ser descendent del seu cònjuge sempre que no estiguen separats/separades de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de l'edat dependents; o ser persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors. Els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
B) Tenir complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
C) Estar en possessió del títol de Grau o Llicenciat en Història, Geografia, Història de l'Art, Belles Arts, Antropologia Social i Cultural, Humanitats i Sociologia.
D) Estar en possessió del certificat de Grau Mitjà de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements del València, o equivalent, homologat conforme l'Ordre de 7/2017 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
E) Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
F) No haver sigut separat/separada, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a aquelles que ocupava en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
G) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, si és el cas, l'absència del qual serà un requisit no esmenable.
Tots els requisits establits anteriorment hauran de ser reunits pels aspirants el dia en què finalitze el termini per a la presentació d'instàncies de la corresponent convocatòria.
Base quarta. Sol·licituds de participació en el procés selectiu: forma i terminis
Les persones interessades a participar en la convocatòria hauran d'omplir i presentar el model d'instància corresponent i adjuntar la documentació necessària per a acreditar els requisits d'accés:
1.
Còpia compulsada del DNI o documentació equivalent per als no nacionals.
2. Còpia compulsada de les titulacions: acadèmica i sobre el coneixement del valencià. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger haurà d'adjuntar-se el certificat d'homologació.
3. Declaració jurada de no estar incurs en causa d'inhabilitació o haver sigut separat del servei.
4. Certificat mèdic oficial en què s'acredite l'aptitud per a desenvolupar el lloc de treball.
5. S'adjuntaran a les instàncies, en sobre tancat, els documents (degudament formalitzats i compulsats) acreditatius dels mèrits presentats per al concurs. Aquest sobre només serà obert en el cas de superar la prova selectiva.
El termini per a la presentació de les instàncies serà de 10 dies hàbils
a partir de l'endemà a la data de publicació de la convocatòria en el DOGV.{de l' 1 al 14 de juliol de 2017, a.i.}
El model d'instància es troba disponible en l'annex II d'aquest document i en la pàgina web del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana www.consorcimuseus.gva.es
Les instàncies, junt amb la documentació corresponent, es presentaran al Registre d'Entrada del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, a la seu del Centre del Carme de València o al Registre d'Entrada de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, o en qualsevol de les oficines públiques previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia