miércoles, 5 de julio de 2017

borsa de treball de personal subaltern - AP- (borsa de treball complementària). Ajuntament de Silla (Horta Sud-València)

ANUNCI
L’Ajuntament de Silla, per acord de la Junta de Govern Local, de 26 de maig de 2017, va aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d’una borsa de treball de personal subaltern (complementària); les quals es reprodueixen a continuació:
BASES APLICABLES PER A UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL SUBALTERN (BORSA DE TREBALL COMPLEMENTÀRIA) PEL PROCEDIMENT DE CONVOCATÒRIA PÚBLICA MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ
PRIMERA. Objecte de la convocatoria Aquesta convocatòria té per objecte la formació d’una borsa de treball de personal subaltern, pel procediment de convocatòria pública mitjançant el sistema de concurs-oposició, amb entrevista, equivalent a la classificació del grup professional AP.
Aquest Ajuntament te en vigor una borsa de treball de personal subaltern (grup AP), en vigència fins a un termini màxim en setembre de 2017. Aquesta nova borsa de treball serà complementària de la borsa de treball per a personal subaltern realitzada en l’any 2014. Per al cas que en la borsa de treball de 2014 no hi haja cap aspirant disponible per a cobrir els llocs, seran coberts segons l’ordre de puntuació pel personal declarat apte que forme part d’aquesta borsa complementària. Una vegada finalitzat el període màxim de vigència de la borsa de subaltern realitzada en l’any 2014, aquesta nova borsa serà l’única en vigor.
Les persones que resulten integrades en la borsa cobriran les necessitats de personal subaltern de l’Ajuntament de Silla, ja siga de personal laboral o de funcionari públic, durant el temps en el que estiga vigent. S’entenen com a necessitats de personal subaltern les necessitats de cobrir llocs del treball del tipus d’ordenança, conserge, agutzil, telefonista i/o notificador, o qualsevol altra funció o lloc semblant.
QUARTA. Requisits dels aspirants Per a prendre part en les proves selectives les persones aspirants hauran de reunir els requisits següents:
a) Haver complit 16 anys d’edat i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
b) Tenir la nacionalitat espanyola o al ser nacional d’altre Estat, complir l’establert en l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
c) Estar en possessió de la titulació que correspon al grup AP: Certificat d’escolaritat o similar. Les equivalències dels títols hauran de ser acreditades pels propis aspirants, mitjançant certificació expedida a l’efecte per l’Administració competent.
d) Posseir capacitat funcional suficient per a l’exercici de les funcions encomanades.
e) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques. Les persones aspirants hauran de posseir tots els requisits en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies i mantenir-los fins a la incorporació efectiva al lloc de treball.
CINQUENA. Instàncies i esmenes Els aspirants hauran de presentar sol·licitud en què declararan complir tots els requisits fixats en aquestes bases, adreçat a l’Alcaldia.
Els serveis municipals facilitaran model de sol·licitud.
Hauran de presentar-la en el Registre General, al carrer de la Llibertat, núm. 2, provisionalment ubicat en la plaça Mercat Vell, número 4 de Silla o bé en la forma prevista en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administració comú. En aquest darrer cas, s’haurà d’enviar la sol·licitud i la titulació requerida abans que finalitze el termini de presentació de les instàncies, a l’atenció de l’àrea de Recursos Humans, al número de fax: 961212223 o al correu electrònic: rrhh@ silla.es
El termini de presentació de les instàncies serà de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria i les bases al BOP {del 6 al 19 de juliol de 2017, a.i.}, en el tauler d’edictes de la Corporació i en la pàgina web municipal. www.silla.es
L’anunci especificarà la data de finalització del termini.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia