miércoles, 5 de julio de 2017

borsa de treball de Tècnic/a de Comunicació (A2), tècnic/a de comunicació interna i externa, participació i atenció a la ciutadania . Ajuntament de Silla (Horta Sud-València)

ANUNCI
L’Ajuntament de Silla, per acord de la Junta de Govern Local, de 26 de maig de 2017, va aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d’una borsa de treball de personal no permanent (Tècnic/a de Comunicació); les quals es reprodueixen a continuació:
BASES SELECCIÓ PERSONAL NO PERMANENT (TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ)
PRIMERA. Objecte de la convocatòria Aquesta convocatòria té per objecte la formació d’una borsa de treball per al lloc de tècnic/a de comunicació interna i externa, participació i atenció a la ciutadania pel procediment de convocatòria pública, mitjançant el sistema de concurs oposició, amb entrevista, equivalent a la classificació del grup professional A2.
La borsa de treball que es constituïsca servirà per a cobrir les necessitats de personal de tècnic/a de comunicació o similar de l’Ajuntament de Silla durant el temps en què estiga vigent, amb la finalitat especialment de reforçar el servei i/o de cobrir les vacants que hi pogueren existir.
QUARTA. Requisits dels aspirants Per a prendre part en les proves selectives les persones aspirants hauran de reunir els requisits següents:
Haver complit 16 anys d’edat i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
Tenir la nacionalitat espanyola o al ser nacional d’altre Estat, complir l’establert en l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
Estar en possessió d’un títol de diplomatura, grau o equivalent.
Posseir capacitat funcional suficient per a l’exercici de les funcions encomanades.
Les persones aspirants hauran de posseir tots els requisits en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies i mantenir-los fins a la incorporació efectiva al lloc de treball.
CINQUENA. Instàncies i esmenes Les persones aspirants hauran de presentar una sol·licitud en què hauran de manifestar, sota la seua responsabilitat, comptar amb tots els requisits exigits i el compromís d’aportar la documentació acreditativa, així com també la relativa als mèrits que pretenen al·legar per a la fase de concurs, quan siguen requerits a l’efecte pel Tribunal del procés.
Els serveis municipals facilitaran model de sol·licitud.
Hauran de presentar-la en el Registre General, al carrer de la Llibertat, núm. 2, (ubicació provisional a la plaça del Mercat Vell, número 4) de Silla, o bé en la forma prevista en la la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest darrer cas, s’haurà d’enviar la sol·licitud i la titulació requerida abans que finalitze el termini de presentació de les instàncies, a l’atenció de l’Àrea de Recursos Humans, al número de fax: 961212223, o al correu electrònic: rrhh@silla.es
El termini de presentació de les instàncies serà de 20 hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOP. {del 6 de juliol al 2 d'agost de 2017, a.i.} 
Les bases de la convocatòria també s’inseriran en el tauler d’edictes de la Corporació i en la pàgina web municipal. www.silla.es
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es dictarà una resolució que aprovarà la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos.
Si no hi ha exclosos, la resolució tindrà caire definitiu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia