viernes, 12 de enero de 2018

5 places d'Agent de la Policia Local (C2). Ajuntament de Calafell (Tarragona)

La Junta de Govern local, en sessió ordinària de data 2 de gener de 2018, va acordar aprovar les bases que regiran el concurs oposició lliure per a la cobertura de cinc (5) places d'agent de la Policia Local de Calafell, incloses a l'Oferta Pública de l'any 2017, alhora que la seva convocatòria.
Les bases que regeixen el procediment, són les següents:
“BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ACCÉS MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE DE 5 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL INTEGRADES A L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL, GRUP C, SUBGRUP C2 DE TITULACIÓ, INCLOSES A L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A L'ANY 2017 (codi convocatòria: RH/17/010)
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició, de cinc (5) places d'agent de la Policia Local de Calafell, enquadrades dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, grup C2 de titulació, de l'escala bàsica, segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies locals de Catalunya, incloses a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017.
En el cas que en el moment de cobertura de les places d'aquesta convocatòria, aquestes estiguin ocupades de forma interina, s'estableix com a criteri de cobertura, que les places que hagin estat ocupades en darrer lloc seran les primeres en ser cobertes.
SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS. 2.1. Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de reunir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, de conformitat amb les lleis vigents.
b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat màxima de jubilació forçosa, abans que finalitzi el termini de presentació d'instàncies.
c) Tenir una alçada mínima de 1,60 m. les dones, i 1,65 m. els homes.
d) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.
e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
f) No tenir antecedents penals, ni estar inhabilitat per a l'exercici de funcions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.
g) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari.
h) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B, en vigor.
i) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
j) No trobar-se afectat per causa d'incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre.
k) Conèixer la llengua catalana en el nivell intermedi (B2) de la Direcció General de Política Lingüística.
l) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.
m) Complir amb l'establert el que disposa la base 7.6.2. d'aquestes bases, sobre comprovació de tatuatges.
2.2. Per poder ser admès en aquesta convocatòria, les persones participants han de complir totes aquestes condicions el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, a excepció de l'apartat h).
El requisit de l'apartat 2.1.h) s'ha de complir dins del termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, previst a la base 8.1., prèviament a la realització de la fase de concurs.
En tots els casos, aquests requisits s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.
TERCERA.- PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA. 3.1. Termini de presentació de les sol·licituds.
Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOPT.
Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, en extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler d'anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l'Ajuntament (www.calafell.cat).
La documentació per la valoració de mèrits en la fase de concurs s'aportarà quan ho determini l'òrgan qualificador, una vegada finalitzada la fase d'oposició.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia