viernes, 12 de enero de 2018

borsa de treball d' Auxiliar Administratiu/iva. Ajuntament de Banyoles (Girona)

De conformitat amb el que disposa l'article 76 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, es fa púbic que per Decret d'Alcaldia núm. 2017 DECR003534 de data 20 de desembre de 2017, s'han aprovat les bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció per a la formació d'una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d'auxiliar d'administració general a l'Ajuntament de Banyoles, el text íntegre de les quals s'ha publicat en el Butlletí oficial de la província de Girona núm. 3, de 4 de gener de 2018.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 5 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de l'última publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 11 al 15 de gener de 2018, a.i.} i en el Butlletí oficial de la Província de Girona.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia