viernes, 12 de enero de 2018

1 plaça de cap d’esports - director/a tècnic/a, en règim laboral, subgrup A1. Ajuntament de Gavà (Baix Llobregat-Barcelona)

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 29 de desembre de 2017 es publiquen íntegrament les bases del procés de selecció per cobrir, per raons de necessitat i urgència, de manera interina temporal, pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, una plaça cap d’esports-director/a tècnic/a, en règim laboral, grup de titulació A -Subgrup A1, i creació d’una borsa de treball.
Les instàncies sol·licitant prendre part en el concurs oposició es dirigiran al President/a de la Corporació i es presentaran en el Registre general d'aquesta, durant el termini improrrogable de 20 dies naturals, comptats des del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGC. {de l' 11 al 30 de gener de 2018, a.i.}  www.gavaciutat.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia