lunes, 8 de enero de 2018

2 places de tècnic mitjà laboral. Consell Comarcal del Baix Empordà ( Girona)

Per decret de presidència número 2017-0645, del dia 4 de desembre de 2017, es van aprovar les bases reguladores del procés selectiu mitjançant concurs-oposició de dues places de tècnic mig laboral, vacants a la plantilla de personal laboral fix.
Les bases amb les condicions que regeixen aquesta convocatòria, van aparèixer publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona en data 18 de desembre de 2017.
El termini per a la presentació d'instàncies començarà l'endemà d'aquesta publicació en aquest diari i durant el termini de vint dies naturals. {del 9 al 29* de gener de 2018, a.i.}
La resta d'anuncis i notificacions d'aquesta convocatòria i el seu procés, es faran al tauler d'edictes de la corporació i a la pàgina web del Consell Comarcal: www.baixemporda.cat, en els termes previstos a l'article 45.1,b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia