viernes, 12 de agosto de 2016

1 Arquitecte/a Superior (A1) - interinitat- . Ajuntament de Xàtiva (La Costera-València)

ANUNCI
Expedient 1707/2016. -
Bases especifiques de proves selectives per a la cobertura d’una plaça d’Administració Especial, Subescala Tècnica, Categoria Tècnic Superior, Arquitecte, inclosa en el subgrup A1 de titulació, mitjançant cobertura amb caràcter d’interinitat i pel procediment de concurs - oposició.
1.OBJECTE És objecte de la present convocatòria la cobertura d’una plaça vacant i dotada econòmicament en els pressupostos d’aquest Ajuntament de Tècnic Superior d’Adminstració Especial, Arquitecte, mitjançant provisió amb caràcter d’interinitat i pel procediment de concursoposició.
2. REQUISITS. Seran els mateixos que els exigits per a participar en les proves d’accés com a funcionari de carrera al Cos o Escala que es tracte. Segons el que es disposa en la Llei 10/2010, de 9 de Juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, així com en la Llei 17/1993, de 23 de desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la Funció Pública dels nacionals, dels altres estats membres de la Unió Europea en relació amb l’article 56 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Per a ser admés a aquestes proves selectives, sera necessari:
A) Ser espanyol o nacional d’un Estat membre de la Unió Europea o tindre la nacionalitat de qualsevol d’aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea.
B) Tenir complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
C) Estar en possessió del títol de Grau en Arquitectura o equivalent, o en condicions d’obtenir-ho en la data en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies. En tot cas l’equivalència haurà de ser aportada per l’aspirant mitjançant la certificació expedida a aquest efecte per l’Administració competent en cada cas. En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger, haurà d’estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.
D) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’acompliment de les funcions de la plaça oferida.
E) No trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs pùblics per resolució judicial.
F) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol Administració o ocupació pública.
G) Estar en possessió del certificat acreditatiu o equivalent del nivell elemental de Valencià, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o tenir complides les condicions per a obtenir-lo en la data que finalitze el termini de presentació d’instàncies. Tots els sol·licitants hauran de reunir les condicions i reqüisits exigits en la convocatòria en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituts i així ho faran constar en les mateixes.
3.SOL·LICITUDS. Les sol·licituds per a prendre part en este Concurs-Oposició es dirigiran a l’Alcalde – President de l’Ajuntament de Xàtiva, havent de presentar-se en el termini de 20 dies naturals a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP). {del 12 al 31 de agosto de 2016, a.i.} Aixi mateix, una vegada publicat l’anunci en el BOP, es publicarà la convocatòria complementàriament i sense caràcter oficial a efectes informatius en la web municipal i en el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Xàtiva.
Les sol·licituds podràn presentar-se per qualsevol dels mitjans previstos en l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de Novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. A les sol·licituds s’acompanyarà el justificant de l’abonament dels drets de participació en el procés selectiu fixats en 26,70 euros...   www.xativa.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia