miércoles, 10 de agosto de 2016

1 plaça de peó de manteniment d'instal·lacions esportives. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ANUNCI sobre provisió de places.
L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, mitjançant la Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2016, va aprovar la convocatòria per a la provisió d'una plaça de peó de manteniment d'instal·lacions esportives. Les bases corresponents van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 26 de juliol de 2016.
Les sol·licituds per participar a les proves selectives es presentaran al registre general de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia o de la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de LRJPAC, dins el termini improrrogable de vint dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {de l' 11 al 30 d'agost de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia