jueves, 11 de agosto de 2016

1 plaça d'educador/a social - interí- Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ANUNCI sobre provisió de places.
L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, mitjançant la Junta de Govern Local de 4 de juliol de 2016, va aprovar la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'educador/a social en règim de laboral interí per a substitució de maternitat i constitució d'una borsa de treball. Les bases corresponents van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 26 de juliol de 2016.
Les sol·licituds per participar a les proves selectives es presentaran al registre general de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia o de la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de LRJPAC, dins del termini improrrogable de vint dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 10 al 29 d'agost de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia