domingo, 21 de agosto de 2016

1 professor especialista en Direcció Orquestral. Patronat Municipal Auditori Pau Casals del Vendrell

Patronat Municipal Auditori Pau Casals del Vendrell ANUNCI sobre provisió d'una plaça.
Al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona núm. 148, de 3 d'agost de 2016, hi apareixen publicades les bases reguladores del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la provisió, en règim d'interinitat, d'un lloc de treball de professor especialista en Direcció Orquestral, vacant a la plantilla de personal laboral del Patronat Municipal Auditori Pau Casals.
El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat.{del 20 d'agost al 8 de setembre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia