jueves, 11 de agosto de 2016

borsa de treball d'auxiliars tècnics de comunicació. Ajuntament de Sitges (Barcelona)

Per Decret del Batlle núm. 550/16, de data 08 de juliol, es va aprovar convocatòria i les Bases Específiques que hauran de regir el procés de selecció per la constitució d'una borsa de treball de d'auxiliar tècnic de comunicació per proveir places amb caràcter temporal, per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, d'acord amb l'article 15.c del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre pel que s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut dels Treballadors, mitjançant el sistema de concurs-oposició per a realitzar serveis múltiples declarats essencials per acord del Ple de la corporació de data 27/05/2013.
Aquesta convocatòria es regirà per les per les bases específiques publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 01/08/2016.
El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 10 al 29 d'agost de 2016, a.i.} Les posteriors publicacions es faran en el tauler d´anuncis municipals i a la pàgina web municipal:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia