jueves, 11 de agosto de 2016

1 plaça d'Administració Especial, Tècnic/a superior d'Enginyeria.(A1) . Ajuntament d'Abrera ( Barcelona )

Es fa públic als efectes oportuns que l'Ajuntament d'Abrera ha dictat, mitjançant l'òrgan que s'indica, l'acte següent:
RESOLUCIÓ adoptada per Decret d'Alcaldia núm. 2016-0746 en data 28.07.16, mitjançant la qual s'aproven les bases 2016/12, per a la selecció pel sistema de concurs oposició, d'una plaça d'Administració Especial, Tècnic/a superior d'Enginyeria, com a personal funcionari/a interí/na, enquadrat en l'escala d'Administració general, grup de classificació A1.
Les bases que han de regir aquest procés selectiu, restaran publicades i poden ser consultades mitjançant el web municipal: http://www.ajuntamentabrera.cat/ajuntament/oferta-d-ocupacio-publica.htm i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament d'Abrera. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals improrrogables a comptar des de l'endemà de l'anunci de la convocatòria al BOP.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia