jueves, 25 de agosto de 2016

borsa de treball de conserges . Ajuntament del Morell (Tarragona)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL DE CONSERGES DE L'AJUNTAMENT DEL MORELL PER A COBRIR POSSIBLES VACANTS O SUBSTITUCIONS.
PRIMERA.- Objecte de la convocatòria
L'objecte de la present convocatòria és l'obertura d'una borsa de treball de personal laboral temporal pel sistema de concurs - oposició públic d'accés lliure per a cobrir possibles vacants o substitucions de conserges de l'Ajuntament del Morell.
D'aquesta manera l'Ajuntament del Morell es dota d'un instrument de selecció de personal més estable i que coadjuvi a una més eficaç planificació de recursos humans i als principis de l'article 103.3 de la Constitució espanyola de 1978 i de l'article 55 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, que no pas l'apel·lació a la contractació per urgència prevista a l'article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Vista la prohibició de contractar amb caràcter indefinit establerta pel conjunt del sector públic a l'article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, la modalitat de contracte de treball que es formalitzarà amb la persona seleccionada serà la de contracte per obra o servei determinat o bé la modalitat que s'establís si la normativa reguladora de contractes laborals es veiés modificada. La durada màxima del contracte de treball serà coincident amb la durada d'aquesta borsa de treball, que s'estableix en quatre anys, i sempre d'acord a les necessitats del servei, sens perjudici de què les persones contractades per un termini inferior puguin tornar a ser cridades a la incorporació quan hi hagi la necessitat de cobertura de lloc de treball.
...
SEGONA.- Requisits de les persones aspirants i presentació de sol·licituds
Per a prendre part en el concurs - oposició són requisits necessaris:
a) Ser ciutadà de la Unió Europea o dels Estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea.
Les previsions del paràgraf anterior seran d'aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
Els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les Administracions Públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
b) Tenir més de 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del certificat d'estudis primaris o graduat escolar o equivalent. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, han d'estar acompanyades de l'ordre de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de l'homologació i consolidació de títols i estudis estrangers.
d) No patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del lloc de treball.
e) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració Pública. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
f) No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat i d'incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la matèria.
g) Tenir coneixement de la llengua catalana i de la llengua castellana. Pel que fa a la llengua catalana, el seu coneixement haurà de ser de nivell bàsic, amb un nivell equiparable al certificat de nivell A bàsic de llengua catalana (A2 d'acord al marc europeu comú de referència per a les llengües), o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, i l'Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre títols, diplomes i certificats equivalents, de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix serà d'aplicació el Decret 161/2002, d'11 de juny sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en el processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball en les Administracions Públiques de Catalunya de català de la Junta Permanent de Català.
Els requisits establerts en aquesta base s'han de tenir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los durant el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió.
TERCERA.- Instàncies i admissió
Les instàncies sol·licitant prendre part en aquest procés selectiu es dirigiran a l'Il·lm. Sr. Alcalde – President de l'Ajuntament del Morell i es presentaran, en hores d'atenció al públic, al registre general de l'Ajuntament o en qualsevol de les formes que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.
El termini de presentació d'instàncies s'obrirà al dia següent de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Tarragona i estarà obert de forma indefinida fins que l'Ajuntament del Morell decideixi, sota la normativa vigent, tancar-la.
A les instàncies els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base anterior, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la seva presentació, i hauran d'anar acompanyades de fotocòpia compulsada del DNI o document equivalent. En cas contrari, s'entendrà que l'aspirant no reuneix els requisits per a formar part d'aquesta borsa de treball.
Així mateix, les persones candidates aportaran el currículum vitae i els documents compulsats que acreditin els mèrits al·legats.
Un cop presentada la instància el President de la Corporació n'aprovarà la seva admissió o exclusió, la qual, en cas d'admissió, serà incorporada a la borsa de treball com a molt tard el dia quinzè natural a comptar des de la presentació de la mateixa. En cas de manca de resolució expressa, l'admissió s'entendrà aprovada, a no ser que la persona sol·licitant no reuneixi els requisits establerts a la base segona.
La publicació d'aquesta resolució o l'exposició de la llista al taulell d'edictes de l'Ajuntament del Morell substitueixen la notificació a les persones interessades, de conformitat amb el que disposa l'article 92 en relació amb l'art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia