miércoles, 31 de agosto de 2016

1 plaça de secretaria intervenció, amb caràcter interí (exp. D103.2 – 1/2016 SG/Personal). Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit (Girona)

L'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit fa públic l'obertura del procés selectiu urgent, mitjançant concurs, per a la provisió, amb caràcter interí, del lloc de treball de Secretaria-Intervenció reservat a funcionaris amb Habilitació de caràcter nacional, d'acord amb les Bases de la convocatòria, aprovades per decret de presidència número 176/2016 del dia 3 d'agost de 2016 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 154, de 12 d'agost de 2016 i a la pàgina web:


El termini de presentació d'instàncies per prendre part al procés selectiu mitjançant concurs serà de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al DOGC.{del 31 d'agost al 14 de setembre de 2016, a.i.} Els anuncis successius es publicaran al tauler d'anuncis de l'EMD de l'Estartit i a la pàgina web abans esmentada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia