miércoles, 24 de agosto de 2016

borsa de treball per a Educador/a Social. Consell Comarcal del Baix Ebre (Tarragona)

Es fa públic que el Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 29 de juliol de 2016, ha aprovat inicialment les bases reguladores de la convocatòria de selecció de de persones per a la constitució d'una borsa de treball per a educador/a social, les quals es publiquen de forma íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 156, de data 16 d'agost de 2016.
Aquestes bases se sotmeten a informació pública, pel termini de vint dies, mitjançant la inserció d'un anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació, així com una referència de l'anunci anterior al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es fa constar que si no es presenten reclamacions ni al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d'acord exprés, de conformitat amb l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.   [ www.baixebre.cat ]

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia