martes, 2 de agosto de 2016

subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana.


ÍNDEX
Article 1. Objecte 1. La present ordre estableix les bases reguladores que regiran la concessió de les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre titulars de centres docents autoritzats per a impartir l’educació bàsica de persones adultes a la Comunitat Valenciana.
Així mateix, les ajudes podran anar dirigides a entitats privades sense ànim de lucre que disposen d’autorització com a entitats vinculades al Centre Específic d’Educació a Distància.
Les ajudes aniran també dirigides a les corporacions locals que col·laboren amb l’Administració educativa aportant personal o recursos econòmics als centres docents d’educació de persones adultes de titularitat de la Generalitat.
2. Les ajudes a què fa referència l’apartat anterior contribuiran al finançament parcial de les despeses de personal docent i de despeses corrents de les entitats abans assenyalades per al sosteniment de les seues activitats d’educació de persones adultes.
Article 2. Despeses subvencionables
Article 3. Compatibilitat de les ajudes
Article 4. Convocatòria i procediment de concessió . El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva i s’iniciarà d’ofici per mitjà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la convocatòria aprovada per resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’educació.
Article 5. Àmbit d’aplicació i finançament
Article 6. Beneficiaris i Requisits . 1. Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats assenyalades a con· tinuació:
a) Corporacions locals que siguen titulars de centres docents d’educació bàsica de persones adultes, degudament autoritzades per la Generalitat. Aquesta autorització, així com la titularitat del centre, es comprovarà d’ofici per la conselleria competent en matèria d’educació.
b) Corporacions locals que tenen al seu municipi un centre públic d’educació de persones adultes de titularitat de la Generalitat i hi aporten personal o recursos econòmics.
c) Entitats privades sense ànim de lucre que tinguen la consideració d’entitats vinculades al Centre Específic d’Educació a Distància, segons la resolució de la direcció general competent per la qual s’autoritza la renovació de les entitats vinculades al Centre Específic d’Educació a Distància per a cada curs escolar.
d) Entitats privades sense ànim de lucre titulars de centres docents d’educació de persones adultes degudament autoritzats per la Generalitat. Aquesta autorització, així com la titularitat del centre, serà compro· vada d’ofici per la conselleria competent en matèria d’educació.
Article 7. Obligacions dels beneficiaris
Article 8. Cessió de dades
Article 9. Sol·licituds
Article 10. Documentació
Article 11. Tramitació del procediment
Article 12. Comissió Avaluadora
Article 13. Distribució pressupostària i criteris de valoració
Article 14. Resolució
Article 15. Supòsits i criteris de modificació de la resolució
Article 16. Règim de pagament de la subvenció
Article 17. Justificació de les subvencions
Article 18. Minoració i Reintegrament de la subvenció
Article 19. Seguiment i control de les ajudes
Article 20. Responsabilitat i règim sancionador

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia