jueves, 25 de agosto de 2016

borsa de treball de Locutor/a de ràdio (C2) i Psicòleg/òloga (A1) de l'Àreea de Serveis Personals. Ajuntament d'Argentona (Barcelona)

Ajuntament d'Argentona EDICTE sobre bases específiques per a la creació d'una borsa dels llocs de treball de locutor/a de ràdio i psicòleg/òloga de l'Àreea de Serveis Personals.
De conformitat amb el Decret d'Alcaldia de data 9 d'agost de 2016, es fa pública les bases específiques reguladores del procediment de selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la creació d'una borsa de treball de locutor/a de ràdio i psicòleg/a de Serveis Personals.

“Aprovar les bases específiques reguladores del procediment de selecció mitjançant concurs oposició lliure per a la creació d'una borsa de treball del següents llocs de treball, previstos a la Relació dels llocs de treball o per a projectes específics:
- Locutor/a de ràdio que consta a la plantilla del personal laboral d'aquest ajuntament.
- Psicòleg de l'àrea de Serveis Personals.

Aquestes bases específiques es consideren un annex a les bases generals, que regulen el conjunt de l'oferta pública anual, publicades al BOP de data 19 de març de 2012 i modificades el 7 de gener de 2016.

Base 1.- Objecte de les bases.
L'objecte de la present convocatòria és la creació d'una borsa de treball, pel sistema de concurs oposició lliure de:

- Locutor/a de ràdio, subgrup titulació C2, que consta a la plantilla del personal laboral d'aquest ajuntament.
...
- Psicòleg de l'àrea de Serveis Personals, subgrup titulació A-1.
...
Base 2.- Requisits dels aspirants
Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de complir els requisits establerts a la base 2a de les esmentades bases generals i a més els requisits següents:

Per el lloc de treball de locutor/a de ràdio:
a) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponents a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior. En el cas de presentar una titulació equivalent a les exigides, s'haurà d'adjuntar a la instància un certificat lliurat per l'òrgan competent que n'acrediti l'equivalència.

Per el lloc de treball de Psicòleg/a de l'àrea de Serveis Personals:
a) Estar en possessió del grau universitari en Psicologia o titulació equivalent de psicologia.

Per ambdues places:
b) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats a Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors (Associació Europea de lliure comerç: Noruega, Islàndia i Liechtenstein), d'acord amb la legislació vigent, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i els seus descendents i al cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 21 anys o més gran d'aquesta edat dependents, a excepció de les places de la Policia Local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques on és requisit imprescindible la nacionalitat espanyola.
c) Haver complert 16 anys d'edat i no excedir de l'edat forçosa de jubilació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.
e) Estar en possessió del Nivell C de català o certificat d'equivalència d'acord a l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC núm. 5511, de 23.11.09).
Els coneixements de català es podran acreditar com a mínim amb un 24 hores abans de la realització de la prova de nivell C de català.
Qui no pugui acreditar aquest coneixement, haurà de superar una prova que tindrà caràcter eliminatori.
f) Qui no tingui la nacionalitat espanyola haurà d'acreditar el coneixement de la llengua castellana mitjançant la superació de la prova que determinin les bases específiques d'aquesta convocatòria. Les persones aspirants qualificades com a NO APTES quedaran eliminades del procediment selectiu.
Restaran exempts de realitzar aquesta prova les persones aspirants que dins el termini de presentació d'instàncies aportin fotocòpia compulsada d'algun dels documents següents:
- Certificat conforme s'ha cursat la primària, secundària i batxillerat a l'Estat espanyol.
-Diploma d'espanyol d'acord amb els nivells establerts en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.
-Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.
g) No exercir cap càrrec, professió o activitat, de caràcter públic o privat, per compte propi o aliè, retribuïts o merament honorífics, que afectin l'estricte compliment dels seus deures, que comprometin la seva imparcialitat o perjudiquin els interessos generals, de conformitat amb allò que disposa la normativa vigent sobre incompatibilitats en el sector públic.
h) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
Les persones amb discapacitat en grau de minusvalidesa igual o superior al 33% que es presentin a un procés selectiu en què les característiques del lloc de treball no siguin incompatibles amb les funcions a desenvolupar, poden fer constar aquesta condició en el moment de presentació de la instància, aportant un certificat de l'autoritat competent que acrediti el grau de minusvalidesa.
També s'haurà d'aportar un certificat subscrit per un equip multi professional que acrediti la compatibilitat amb les funcions a desenvolupar. La compatibilitat serà apreciada encara que siguin necessàries determinades adaptacions, perquè la persona afectada pugui exercir adequadament les seves funcions. El grau de minusvalidesa operarà com a criteri diriment en cas d'empat en la puntuació a favor de la persona amb discapacitat.
Totes aquestes condicions s'han de reunir en el moment i sempre abans de l'acabament del termini de presentació d'instàncies.

Base 3.- Presentació de sol·licituds: Instàncies i admissió
Els/les que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància-tipus que facilitarà l'Ajuntament:
http://www.argentona.cat. Les instàncies demanant prendre part en el concurs-oposició, es podran presentar a la Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), en horari, de dilluns a divendres de 8,30 a 14,00 hores, o en les formes establertes a l'article 38.4 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, dins del termini de 20 dies naturals comptats des del dia següent a la seva publicació al DOGC,{del 24 d'agost al 12 de setembre de 2016, a.i.} dirigida al senyor alcalde de l'Ajuntament d'Argentona, en la qual faran constar que compleixen les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria, referits a la data de finalització del termini fixat per a la presentació d'instàncies.
Quan les sol·licituds no es presentin al Registre General de l'Ajuntament i es realitzi la presentació a qualsevol dels altres llocs indicats a la normativa sobre el procediment administratiu, el sol·licitant haurà de justificar, amb el reguard corresponent, la data de lliurament i comunicar a l'Ajuntament d'Argentona la presentació de la sol·licitud el mateix dia mitjançant fax o mail rrhh@argentona.cat. Sense la concurrència d'ambdós requisits, la documentació no serà admesa si la sol·licitud es rep en aquest Ajuntament després del termini assenyalat en l'anunci.
Les sol·licituds han d'anar acompanyades de:
1. Fotocòpia del DNI, o document equivalent ( NIE o passaport),
2. Fotocòpia del títol acadèmic exigit a les bases específiques, certificat d'equivalència i/o homologació.
3. Fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell C de català, en el seu cas base e).
4. Fotocòpia del certificat acreditació del nivell de castellà segons base f).
Tota la documentació que es presenti per a participar en els processos selectius que no estigui redactada en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya (català o castellà) haurà de presentar-se traduïda per traducció jurada. Els documents no traduïts en la forma esmentada, no podran ser tinguts en compte pel tribunal i poden suposar l'exclusió del procés selectiu si es tracta dels documents acreditatius dels requisits per a participar.
Les persones que pateixin discapacitat han de fer constar en la seva sol·licitud l'adaptació o adequació de temps, espais i mitjans materials que necessitin per a la realització de les proves.
Per la presentació de mèrits en fase de concurs, el Servei de Recursos Humans obrirà un període de presentació de documents, un cop finalitzada la fase d'oposició. Durant aquest temps, es posarà a l'abast de les persones candidats que ho necessitin, assessorament especialitzat per acreditar correctament l'historial formatiu i professional.
Per tal d'acreditar correctament el temps treballat a efectes de còmput de mèrits, caldrà obligatòriament que de la documentació que es presenti es desprengui: data d'alta a l'empresa, data de baixa o bé certificar que encara es treballa (última nòmina), tipus de tasques realitzades i categoria professional. És, per tant, recomanable presentar un certificat de vida laboral, juntament amb un full de salari o contracte, presa de possessió, o certificat de serveis prestats si és una administració pública.
Quan es publiquin la llista d'admesos i exclosos, i en el supòsit que alguna instància presentés alguna deficiència, l'aspirant podrà en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent de la publicació esmenar la deficiència. Si no ho fes es podrà procedir, sense cap altre tràmit, a l'arxiu de la sol·licitud i serà exclòs com a possible aspirant.
La convocatòria de cada fase del procés selectiu s'efectuarà mitjançant anunci publicat al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a el web municipal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia