martes, 2 de agosto de 2016

subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l'àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius. bases.

ÍNDEX
Preàmbul
Article 1. Objecte . L’objecte d’aquesta ordre és l’aprovació de les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per a associacions sense fins lucratius que realitzen activitats d’intercanvi i convivència entre centres docents amb l’objectiu de fomentar la normalització del valencià en l’àmbit educatiu.
Article 2. Beneficiaris .1. Poden optar a les subvencions les entitats o associacions sense fins lucratius que organitzen i realitzen activitats culturals i lúdiques entre centres educatius, relacionades amb la normalització lingüística del valencià.
2. Es considera com a entitat o associació privada sense fins lucratius el que determina l’article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge. Aquestes entitats o associacions sense fins lucratius han de complir, a més dels requisits presents en aquesta convocatòria, els següents:
a) Estar inscrites en el Registre Nacional d’Associacions o en el Registre Autonòmic d’Associacions de la Comunitat Valenciana o en els registres especials establits per la normativa. ...
Article 3. Accions objecte de les subvencions i despeses subvencionables . 1. Aquestes ajudes van dirigides a la conservació i la promoció del patrimoni cultural valencià, a través de la subvenció de l’organització i la realització d’activitats de convivència i intercanvi en valencià entre els membres de les comunitats educatives de diversos centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana; la finalitat d’aquestes activitats ha de ser la millora de la competència comunicativa en valencià, el foment d’actituds positives cap al valencià i, en general, l’estímul i promoció del valencià en l’àmbit educatiu.
2. Se subvencionaran totes les despeses relacionades amb la realització de l’activitat, excepte les de material inventariable.
Article 4. Règim normatiu del procediment de concessió de les subvencions
Article 5. Sol·licitud
Article 6. Comissió tècnica d’avaluació i criteris
Article 7. Criteris de valoració de les sol·licituds
Article 8. Resolució
Article 9. Compatibilitat
Article 10. Obligacions dels beneficiaris
Article 11. Justificació de les subvencions
Article 12. Causes de modificació i de reintegrament
Article 13. Forma de pagament
Article 14. Pla de control
Article 15. Règim d’infraccions i sancions
Disposicions addicionals
Primera. Delegació
Segona. Incidència pressupostària
Disposicions finals
Única.Entrada en vigor

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia