martes, 2 de agosto de 2016

beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la salut pública en la Direcció General de Salut Pública i centres dependents d'aquesta. Bases.

Preàmbul
Article 1. Objecte . Constitueix l’objecte d’aquesta ordre aprovar les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l’exercici de la salut pública en la direcció general amb competències en matèria de salut pública i centres dependents d’aquesta, que s’acompanyen com a annex.
Article 2. Convocatòria i concessió de les subvencions. 1. La convocatòria de les subvencions es realitzarà mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de sanitat que arreplegarà, almenys, els aspectes establits en l’article 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 2. La concessió de les subvencions es realitzarà en règim de concurrència competitiva, d’acord amb les bases que s’aproven en la present ordre.  
Article 3. Política de competència de la Unió Europea
Disposicions addicionals
Primera. No incidència econòmica
Segona. Facultat d’exercici, desenvolupament i interpretació
Tercera. Concessió Disposició derogatòria
Única. Derogació normativa
Disposició final
Primera. Entrada en vigor
Annex
ANNEX
Bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l’exercici de la salut pública en la direcció general amb competències en matèria de salut pública i centres dependents d’aquesta
TÍTOL I Objecte de la subvenció i persones beneficiàries
Primera. Definició de l’objecte de la subvenció 1. Les presents bases tenen per objecte regular les bases de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l’exercici de la salut pública en la direcció general amb competències en matèria de salut pública i centres dependents d’aquesta, beques destinades a recolzar la formació complementària, millora i especialització professional de les persones amb titulacions oficials universitàries següents:
Infermeria i especialitats oficials d’Infermeria, Sociologia, Antropologia, Treball Social, Estadística, Estadística Aplicada, Matemàtiques, Ciències Ambientals, Enginyeria Industrial, Enginyeria Química, Enginyeria en Tecnologies Industrials, Química, Física, Farmàcia, Biologia, Veterinària, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Informació i Documentació, Comunicació, Periodisme.
2. La convocatòria de subvenció determinarà el nombre de beques, el centre o la dependència on es desenvoluparà cada una d’aquestes i la titulació expressa que es requerisca respecte a cada una de les beques que es convoquen.
Segona. Persones beneficiàries 1. Podran sol·licitar les beques objecte de regulació en aquestes bases, les persones que reunisquen els següents requisits al final del termini de presentació de les sol·licituds que determine la convocatòria corresponent:
a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea. Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si és el cas, durant el procés de selecció.
b) No ser major de 35 anys.
c) Estar en possessió de qualsevol de les titulacions exigides en el punt 1 de la base primera, i, si és el cas, dels requisits específics que s’exigisquen, sense que hagen transcorregut més de 5 anys des de la finalització dels seus estudis.
d) No haver sigut persona beneficiària de beques de pràctiques professionals atorgades per la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
e) No estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s’acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat www.gva.es.
f) No patir malaltia o grau de discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió de la beca i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals. 2. No podran optar a les beques que ordenen aquestes bases els que, en el moment de publicar-se la convocatòria, estiguen disfrutant d’una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, excepte quan resten menys de 2 mesos per a la finalització.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia