viernes, 19 de agosto de 2016

1 coordinador/a artístic/a del Teatre El Musical de l’Ajuntament de València en règim laboral d’alta direcció.

EDICTE
Primera. Objecte de la convocatoria L’objecte d’esta convocatòria és la contractació d’un/a coordinador/a artístic/a del Teatre El Musical de l’Ajuntament de València subjecte a una relació laboral d’alta direcció.
Segona. Funcions El/la coordinador/a artístic/a és la persona responsable d’assumir l’obligació d’aconseguir els objectius i resultats que en matèria de direcció li siguen assignats per la regidora responsable del Teatre El Musical, de qui depén jeràrquicament i orgànicament, actuant per a açò amb responsabilitat pròpia i autonomia, només limitada pels criteris i instruccions que s’impartisquen pels seus superiors jeràrquics i, en concret:
a) Dirigir i impulsar els servicis i activitats del teatre, així com aquelles altres funcions que expressament li siguen assignades per la regidora responsable d’este.
...
Tercera. Règim de contractació i d’incompatibilitats El règim de contractació de la persona designada per a ocupar el lloc de coordinador/a artístic/a és el de contracte laboral d’alta direcció. Este contracte es regirà d’acord amb el que es disposa en el Reial Decret 1382/1985, d’1 d’agost, que regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció o la normativa que el substituïsca. La seua relació laboral quedarà regulada per allò establit en el contracte mateix i la normativa restant que resulte d’aplicació.
El coordinador/a artístic/a, com a personal directiu, estarà subjecte/a a l’avaluació del compliment per la seua gestió, d’acord amb els criteris d’eficàcia i eficiència, així com al control dels resultats en relació als objectius fixats.
El contracte tindrà una duració de 2 anys, amb la possibilitat de renovació d’un any més.
La retribució anual que percebrà el coordinador/a artístic/a ascendirà a l’import de 38.826,86 euros bruts anuals en 12 mensualitats, incloses dos pagues extraordinàries. Estes retribucions s’actualitzaran en els anys de vigència d’este contracte per l’increment fixat amb caràcter general per al personal empleat públic en les lleis de pressupostos generals de l’Estat per a cada any.
El desenvolupament del lloc de coordinador/a artístic/a està sotmés al règim establit en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i normes de desenvolupament.
Quarta. Requisits de les persones aspirants Les persones aspirants hauran de reunir ineludiblement els requisits següents:
a) Ser espanyol/a o nacional d’un país membre de la Unió Europea. En el cas de nacionals de països no membres de la Unió Europea, el nomenament quedarà condicionat a l’obtenció de la residència legal a Espanya.
b ) Estar en possessió d’una titulació universitària superior, llicenciatura, titulació acadèmica de Grau o equivalent.
c ) No haver sigut separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l’acompliment de funcions públiques per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari/ària, o per a exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en què haguera sigut separat/ada o inhabilitat/ada. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
d) No patir malaltia invalidant, ni estar afectat/ada per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l’acompliment de la funció que ha de desenvolupar.
e) Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa. L’incompliment per part dels/de les aspirants d’estos requisits i condicions comportarà l’exclusió del procés de contractació.
Cinquena. Mèrits de les persones participants
a) Acreditar una trajectòria i experiència significatives de coordinació o gestió d’espais/centres culturals que permeten garantir que el Teatre El Musical mantinga el seu prestigi com a teatre de referència local, nacional i internacional, així com desenvolupar les activitats pròpies d’este d’acord amb els objectius marcats per l’Ajuntament de València a través de la Delegació d’Acció Cultural. En el cas que eixa trajectòria i experiència s’haja seguit o adquirit respectivament en el sector privat, es requerix que ho haja sigut amb més de tres anys d’exercici professional.
b) Acreditar experiència en programació artística.
c) Coneixement d’altres idiomes oficials.
d) Habilitats pròpies de lideratge per a desenvolupar la implementació i revisió de les estratègies i polítiques que facen possible l’assoliment per part del teatre de les finalitats i objectius marcats, igualment amb dots per a la comunicació, negociació, planificació, determinació de prioritats, presa de decisions, solució de conflictes i gestió/motivació de l’equip humà del Teatre El Musical.
i) Es valorarà estar en possessió d’un màster en Gestió Cultural. Per a la justificació de l’experiència professional s’aportaran els contractes de treball i la certificació de la vida laboral que l’acredite. Sisena. Sol·licituds i documentació Els candidats que concórreguen al procés hauran de presentar dos sobres tancats en què s’inclourà la documentació següent:
...
El termini per a la presentació de les propostes serà de trenta dies naturals, a comptar des de l’endemà al de la publicació de l’anunci d’esta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. {del 17 d'agost al 15 de setembre de 2016, a.i.}
 Una vegada conclòs el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Valoració analitzarà la documentació presentada i, solament en el cas d’exclusió, es publicarà en el tauler d’anuncis del Servici de Personal, situat en el carrer de la Sang, núm. 5, i/o en la web municipal www.valencia.es,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia