miércoles, 15 de junio de 2016

1 director/ora de la biblioteca de can Manyer (A2). Ajuntament de Vilassar de Dalt (Barcelona)

Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 26 de maig de 2016 va aprovar les bases específiques que regiran el procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure, per proveir mitjançant nomenament temporal interí fins a la seva provisió reglamentària o la seva amortització, la plaça de director/a de la Biblioteca de Can Manyer de Vilassar de Dalt, enquadrada dins l'escala d'administració especial, subescala tècnica d'administració especial, categoria tècnics de grau mitjà, subgrup de classificació A2.
Atès que per Decret d'alcaldia, núm. 845 de data 27 de maig de 2016, s'ha resolt iniciar i convocar el procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure, per proveir mitjançant nomenament temporal interí fins a la seva provisió reglamentària o la seva amortització, la plaça de director/a de la Biblioteca de Can Manyer de Vilassar de Dalt.
Les bases d'aquesta convocatòria s'han publicat al BOPB amb núm. de registre 022016009300 de data 8 de juny de 2016.
Els interessats poden presentar la sol·licitud indistintament en suport electrònic o en paper en el termini comprès entre l'endemà de la data d'aquesta convocatòria (28/05/2016) i fins a 20 dies naturals comptadors a partir de la publicació d'aquest anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 15 de juny al 4 de juliol de 2016, a.i.}
La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats local. www.vilassar.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia