jueves, 16 de junio de 2016

1 tècnic/a d 'educació infantil de la llar d'infants municipal. Ajuntament de Tornabous (Lleida)

Mitjançant acord del Ple de l`Ajuntament de Tornabous que es va celebrar el dia 9 de juny de 2016, es van aprovar les bases i la convocatòria per cobrir la plaça de tècnica en educació infantil en règim de personal laboral temporal adscrit a la llar d'infants municipal de l'Ajuntament de Tornabous mitjançant el sistema de concurs oposició i la constitució de la borsa de treball.
S'obre un termini de vint dies naturals d'informació, a comptar de l'endemà de la publicació del darrer anunci, per tal que tota persona interessada pugui consultar les bases i presentar les instàncies per poder participar-hi en les proves de selección. {del 15 de juny al 2 de juliol de 2016, a.i.}
BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ INFANTIL D'ESCOLA BRESSOL COM A PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE LA LLAR D'INFANTS “LA BALDUFA” DE L'AJUNTAMENT DE TORNABOUS MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ I CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL.
Primer. Objecte L'objecte d'aquesta convocatòria és dur a terme la selecció per cobrir temporalment un lloc de treball a temps complert d'un/a tècnic/a d'educació infantil de la llar d'infants municipal, com a personal laboral de l'Ajuntament de Tornabous, fins a la seva cobertura definitiva o amortització del lloc de treball.
Aquest lloc de treball s'ocuparà a partir del dia 1 de setembre de l'exercici 2016.
Les funcions bàsiques del lloc de treball de tècnic/a educació infantil de la llar d'infants són:
...
Segon. Requisits específics dels/les aspirants.
Per participar en les proves de selecció, es necessari reunir els requisits establerts a l'article 56 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut basic de l'empleat públic:
Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici d'allò que disposa l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut basic de l'empleat públic.
Tenir la capacitat funcionarial per a l'acompliment de les tasques assignades al lloc de treball.
Tenir setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions publiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per al treball o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les quals desenvolupaven en el cas de personal laboral, en que hagués estat separat o inhabilitat.
En el cas de ser nacional d'un altre estat, no estar inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes d'accés a l'ocupació publica.
Titulació: estar en possessió del títol de cicle formatiu de grau superior en educació infantil o titulació equivalent.
Llengua catalana: nivell de suficiència de la llengua catalana (nivell C). Si no ho acredites l'aspirant efectuarà una prova de coneixement de català.
Llengua castellana: els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior. Si no els acreditessin, l'aspirant efectuarà una prova de coneixement de castellà.
Tercer.- Forma i termini de presentació de les instancies. Les sol·licituds, per participar en les proves d'accés corresponents en que els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en aquestes bases generals per a la placa de tècnic/a en educació infantil, es dirigiran al senyor alcalde de l'Ajuntament de Tornabous i es presentaran en el Registre d'entrada d'aquest Ajuntament o be mitjançant el procediment que regula l'article 38.4 de la Llei 30/1992, en el termini de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya{del 15 de juny al 2 de juliol de 2016, a.i.} i el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
El còmput dels dies es farà a partir de la darrera publicació de l'anunci. Les bases integres es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i es publicaran igualment en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament. tornabous.ddl.net

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia