sábado, 18 de junio de 2016

2 places de tècnic mitjà d'educació UEC. Ajuntament de Cambrils (Tarragona)

Per acord de la Junta de Govern Local de data 27/5/2016 s'ha aprovat la convocatòria que regirà el procés de selecció de 2 places de Tècnic Mitja d'Educació UEC, en règim de personal laboral temporal, assimilada a grup A, subgrup A2, a cobrir mitjançant el sistema de concurs-oposició amb prova pràctica.
Es fa constar que una de les places serà a temps complet (100% jornada) i l'altra a temps parcial (a raó del 70% de jornada).
Aquesta contractació es realitzarà pel curs escolar 2016-2017
Les bases que regiran aquesta convocatòria seran les aprovades per la Junta de Govern Local de data 13/7/2012, publicades al BOPT 173 de 26/7/2012
Els drets d'examen s'estableixen en 34,83€
Aquest edicte es troba inserit en el tauler d'edictes municipal i les bases es poden consultar a l'adreça electrònica: http://www.cambrils.org (Demanda d'ocupacio: Oferta pública d'ocupació), així com les bases generals.
Les instàncies es presentaran dins el termini de 20 dies naturals comptats des de l'endemà de la última publicació de l'anunci de la última convocatòria en el BOPT o DOGC {del 18 de juny al 7 de juliol de 2016, a.i.}
Tot allò que no estigui previst en aquestes bases específiques es regirà pel que disposen les bases generals, aprovades per la Comissió de Govern de l'Ajuntament el 26.03.2001 i publicades en el BOPT Núm. 80, de 06.04.2001.
Atenent el principi de legalitat i el de jerarquia normativa, tant les Bases específiques com les Bases Generals que regeixen aquest procés, han de ser interpretades segons el nou Estatut Bàsic de la Funció Pública, per la qual cosa, qualsevol base que contradigui o s'oposi a aquest ha de ser reemplaçada per l'article corresponent del RDL 5/2015 de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia