domingo, 12 de junio de 2016

borsa de treball d' auxiliar administratiu. Ajuntament d'Olot (Girona))

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 26 d'abril de 2016, es van aprovar les bases i la convocatòria que han de regir l'ampliació de la vigent borsa de treball de personal laboral temporal de l'Ajuntament d'Olot i organismes autònoms de la categoria auxiliar administratiu per dur a terme contractacions per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents.
L'anunci de la convocatòria i el text íntegre de les bases han estat publicats al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 107 de 6 de juny de 2016.
El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{de l' 11 al 26 de juny de 2016, a.i.}
Els restants i successius anuncis d'aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i a la seva pàgina web (www.olot.cat).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia