lunes, 13 de junio de 2016

1 subaltern (telefonista).(AP) Ajuntament d'Arenys de Munt ( Barcelona )

Ajuntament d'Arenys de Munt EDICTE sobre convocatòria de concurs oposició d'un lloc de treball de subaltern (telefonista).
En data 6/06/2016, han estat publicades al BOP de Barcelona les bases de la convocatòria per cobrir, interinament i fins a la cobertura definitiva de la plaça, per ser necessari pel funcionament de serveis prioritaris, un lloc de subaltern (telefonista), funcionari d'administració general, del grup de classificació E, nivell 10, dins del personal funcionari interí de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.
Les mateixes s'exposen al públic per termini de vint dies naturals, comptats a partir de la seva publicació al DOGC, per tal que es puguin presentar les instàncies per a prendre part en el procés selectiu. {del 14 de juny al 4* de juliol de 2016, a.i.} - 


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia