martes, 7 de junio de 2016

8 places de personal docent: Tècniques de dansa i moviment (5 places), i Tècniques de composició coreogràfica i d'improvisació. Sistemes i eines de creació (3 places). Institut del Teatre (Barcelona)

Per decret de la presidència de l'Organisme Autònom “Institut del Teatre”, de data 12 de maig de 2016 (núm. registre 507/16), s'aproven les bases i convocatòries per a la provisió temporal de diversos llocs de treball de docent necessaris d'acord amb el Pla d'Ordenació Acadèmica (POA) del curs corresponent, següents:

CODIDenominació
14/16-17Tècniques de dansa i moviment (5 places)
15/16-17Tècniques de composició coreogràfica i d'improvisació. Sistemes i eines de creació (3 places)

Les bases íntegres d'aquestes convocatòries han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 23 de maig de 2016, i estan exposades al tauler d'anuncis de l'Organisme Autònom “Institut del Teatre” (Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona), i es poden consultar a la següent adreça d'internet: www.institutdelteatre.cat.
El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies naturals, comptadors a partir del dia següent a la publicació de les convocatòries al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).{del 8 al 17 de juny de 2016, a.i.}
Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de l'Institut del Teatre (Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
Els successius anuncis referits a la convocatòria es publicaran al tauler d'anuncis de l'Institut del Teatre i al web.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia