sábado, 18 de junio de 2016

2 professors/es per impartir docència de Guitarra i Percussió, a l'Escola Municipal de Música/Conservatori de Sant Cugat del Vallès

Mitjançant Resolució de Presidència núm. 128 de data 14 de juny 2016, han estat aprovades les bases reguladores i la convocatòria dels corresponents processos selectius per contractar dos professors/es per impartir docència de Guitarra i Percussió, respectivament, a l'Escola Municipal de Música/Conservatori de Sant Cugat del Vallès, mitjançant concurs de mèrits i en règim de dret laboral.
Les bases es poden consultar a la pàgina web municipal: www.santcugat.cat.
Les sol·licituds per prendre part en aquest procés s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, dins del termini improrrogable de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 18 al 27 de juny de 2016, a.i.}
La Presidència del Patronat Municipal d'Educació dictarà Resolució aprovant les llistes dels i de les aspirants que s'admeten i s'exclouen, que es publicarà a la pàgina web municipal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia